Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Niższa składka wypadkowa

1 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. poz. 502). Rozporządzenie zmieniąjące wprowadzi nowy załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Tym samym płatnicy, którzy jednocześnie:

– zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
– podlegają wpisowi do rejestru REGON,
– nie byli zobowiązani do przekazania do Zakładu informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe

zobowiązani będą samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. zgodnie z poniższą tabelą.

Dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 kwietnia 2018 r. będzie wynosiła 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności).

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności od 1 kwietnia 2018 r.

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka do 31 marca 2018 r.

Stopy procentowe składki (%) do 31 marca 2018 r.

Kategorie ryzyka od 1 kwietnia 2018 r.

Stopy procentowe składki (%) od 1 kwietnia 2018 r.

1

2

3

4

5

6

7

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

11

3,06

10

2,80

3

Rybactwo

A-03

7

2,00

4

1,20

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

13

3,60

10

2,80

6

Górnictwo rud metali

B-07

12

3,33

11

3,06

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

8

2,26

7

2,00

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

9

2,53

11

3,06

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

6

1,73

5

1,47

10

Produkcja napojów

C-11

6

1,73

4

1,20

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

4

1,20

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

5

1,47

5

1,47

13

Produkcja odzieży

C-14

3

0,93

3

0,93

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

8

2,26

8

2,26

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

6

1,73

6

1,73

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

4

1,20

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

6

1,73

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

6

1,73

5

1,47

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

4

1,20

4

1,20

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

6

1,73

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

8

2,26

6

1,73

23

Produkcja metali

C-24

10

2,80

9

2,53

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

7

2,00

6

1,73

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

4

1,20

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

5

1,47

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

7

2,00

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

6

1,73

5

1,47

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

7

2,00

6

1,73

30

Produkcja mebli

C-31

6

1,73

5

1,47

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

6

1,73

5

1,47

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

5

1,47

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

5

1,47

5

1,47

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

6

1,73

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

7

2,00

7

2,00

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

4

1,20

6

1,73

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

5

1,47

5

1,47

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

7

2,00

6

1,73

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

5

1,47

4

1,20

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

0,93

3

0,93

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

4

1,20

4

1,20

45

Transport wodny

H-50

6

1,73

8

2,26

46

Transport lotniczy

H-51

3

0,93

2

0,67

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

5

1,47

5

1,47

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

3

0,93

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

1,20

4

1,20

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

5

1,47

4

1,20

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

1

0,40

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93

3

0,93

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

3

0,93

2

0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 

żródło:

Vademecum Księgowego - Wolters Kluwer


Dodano: 26.03.2018


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24