Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Co w lutym

1 lutego - sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Kierownicy dużych podatników CIT (wartość przychodu powyżej 50 mln euro) oraz podatkowych grup kapitałowych są zobowiązani do przekazania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Sprawozdanie możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.biznes.gov.pl.

Podstawa prawna:

art. 13a  ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

art. 27b ust. 2  ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dowiedz się więcej:

- Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych - praktyczny przewodnik

 1 lutego - wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, które dokonają wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu powinny sporządzić deklarację VAT-11. Deklarację tą składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Należy ją złożyć w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podstawa prawna:

art. 99 ust. 11  ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Dowiedz się więcej:

- Nowe środki transportu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

 1 lutego - zaliczka na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za styczeń

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 9 pkt 3  ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 1 lutego - deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy składana organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy (DN-1).

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 9 pkt 1  ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

rozporządzenie  Ministra Finansów z 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 1 lutego - deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A)

Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej są zobowiązany po upływie roku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w terminie do 31 stycznia. Deklarację taką składa się na formularzu PIT-16A.

Podstawa prawna:

art. 31 ust. 4  ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

rozporządzenie  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11.12.2020 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 1 lutego - deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A)

Osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach. Deklaracje tą składa się na formularzy PIT-19A

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 4  ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

rozporządzenie  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11.12.2020 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 1 lutego - deklaracje dokumentujące zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni rok podatkowy, o ile kończy się ona równo z rokiem kalendarzowym (CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z)

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 26 u.p.d.o.p., i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4 u.p.d.o.p. są zobowiązani w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku do złożenia rocznych deklaracji na formularzach:

CIT-6R  (dochody (przychody) osiągnięte przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

CIT-6AR  (dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

CIT-10Z  (dochody (przychody) osiągnięte przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Podstawa prawna:

art. 26a  ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

rozporządzenie  Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 14.11.2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 1 lutego - deklaracja dokumentująca podatek zryczałtowany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązanymi do przesyłania deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT–8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 1a  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

rozporządzenie  Ministra Finansów z 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 1 lutego - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)

Płatnicy, o których mowa w art. 31, 33-35, 41 i 42e u.p.d.o.f., są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację PIT-4R.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 1a  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

rozporządzenie  Ministra Finansów z 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 1 lutego - zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 10a ust. 1 u.d.p.p.w., które podjęły decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów muszą poinformować o tym wyborze naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie należy złożyć do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym jednostka rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Podstawa prawna:

art. 10a ust. 3  ustawy z 10.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dowiedz się więcej:

- Zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - wzór

 1 lutego - informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT- 40A/11A

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym należy sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego:

PIT-11  - informacja przygotowywana przez płatników dokonujący wypłat, w przypadku których ustawodawca przewidział zaliczkowy pobór podatku

PIT-8C  - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-R  - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-40A/11A  - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Podstawa prawna:

art. 34 ust. 7 , art. 42 ust. 2 , art. 42a  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

rozporządzenie  Ministra Finansów z 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

rozporządzenie  Ministra Finansów z 29.07.2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 1 lutego - informacja o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J)

Pierwszą informację o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J), spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

1) 1 stycznia 2021 r. - w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) rozpoczęcia działalności - w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niezłożenia tej informacji, spółka jawna uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

Podstawa prawna:

art. 21  ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a  ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

rozporządzenie  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11.01.2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

 1 lutego - zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD)

Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którzy chcą skorzystać z estońskiego CIT muszą złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Podstawa prawna:

rozporządzenie  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4.01.2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

 5 lutego - złożenie deklaracji VAT-14 za styczeń

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

Podstawa prawna:

art. 99 ust. 11a  ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

rozporządzenie  Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25.10.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

Dowiedz się więcej:

- Zmiany w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym związane z uchwaleniem tzw. pakietu paliwowego

- Ceny paliw dla potrzeb VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - 2021 r.

 8 lutego - podatek w formie karty podatkowej za styczeń

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

art. 31 ust. 5  ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dowiedz się więcej:

Prawa i obowiązki podatników rozliczających się na karcie podatkowej

8 lutego - wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za styczeń

Osoby prawne, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach są zobowiązane do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz do sporządzenia informacji dla podatników i urzędów skarbowych.

W przypadku polskiego rezydenta płatnik ma obowiązek wpłaty podatku oraz sporządzenia deklaracji CIT-7 w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zryczałtowany podatek, i przesyłania jej do podatnika.

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 3-3a  ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dowiedz się więcej:

- Wypłata i opodatkowanie dywidendy krok po kroku

- Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych

 8 lutego - ryczałt od osób prawnych za styczeń

Płatnicy, którzy dokonują wypłat należności określonych w art. 21 u.p.d.o.p. na rzecz podatników nieposiadających w Polsce siedziby lub zarządu (nierezydentów), są obwiązani pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, jeżeli inaczej nie stanowią międzynarodowe umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Płatnik przekazuje na rachunek urzędu skarbowego kwotę pobranego podatku w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 3  ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dowiedz się więcej:

- Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku

 10 lutego - zgłoszenie INTRASTAT za styczeń

Obowiązek przekazywania informacji INTRASTAT ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągną ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości w ramach obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii. W przypadku przywozu towarów należy złożyć zgłoszenie INTRASTAT w przywozie, a w przypadku wywozu towarów zgłoszenie INTRASTAT w wywozie. Zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać w formie elektronicznej.

Zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy miesięczne do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po okresie, za który to sprawozdanie jest składane.

Podstawa prawna:

art. 97-102  ustawy z 19.03.2004 r. - Prawo celne

rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z 15.11.2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Dowiedz się więcej:

- Deklaracje Intrastat

 15 lutego - zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za luty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 9 pkt 3  ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

art. 6 ust. 5 pkt 3  ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym

 15 lutego – I rata podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 lutego i do 15 września każdego roku podatkowego. Ta reguła dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał do dnia 1 lutego roku podatkowego.

Podstawa prawna:

art. 11 ust. 1  ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Dowiedz się więcej:

Zapłata podatku od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych - 2021 r.

 15 lutego – deklaracja DT-1 (deklaracja na podatek od środków transportowych)

Podmioty na których ciąży obowiązek w zakresie podatku od środków transportowych są obowiązane w terminie do dnia 15 lutego składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1).

Podstawa prawna:

art. 9 ust. 6 pkt 1  ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

rozporządzenie  Ministra Finansów z 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dowiedz się więcej:

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu

 15 lutego - termin wystawienia faktur za styczeń

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Termin ten dotyczy również zaliczek - zasadą jest, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę.

Podstawa prawna:

art. 106i  ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Dowiedz się więcej:

- Dane na fakturze krok po kroku

- Zaokrąglanie na fakturach i w deklaracji VAT na przykładach

 22 lutego - zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za styczeń

Zakłady pracy są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 1 , art. 52o  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dowiedz się więcej:

- Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

- Zakład pracy - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

 22 lutego - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy w styczniu

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za grudzień jest płatna do dnia 20 stycznia roku następnego.

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 6  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dowiedz się więcej:

- Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

- Wybór opłacania zaliczek na PIT na przykładach

- Najem prywatny w PIT krok po kroku

 22 lutego – zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń

Podatnicy obowiązani są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik wpłaca je w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zgodnie z tą zasadą również zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20. dnia następnego miesiąca (tj. do dnia 20 stycznia w przypadku roku kalendarzowego). Nie ma obowiązku zapłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed dniem 20 stycznia podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku

Podstawa prawna:

art. 25  ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dowiedz się więcej:

- Zaliczki na CIT na przykładach

 22 lutego – ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od określonych przychodów kapitałowych np. od dywidend.

Kwoty pobranego podatku płatnicy przekazują w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca wykonywania działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 1  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dowiedz się więcej:

- Opodatkowanie dywidend na poziomie wspólników spółki kapitałowej

 22 lutego - oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są opodatkowani na zasadach ogólnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego, złożą pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na dany rok podatkowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego w wysokości 19%.

W tym samym terminie podatnicy mogą zawiadomić w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2  i 2a  ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

art. 9 ust. 1  i 1a  ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dowiedz się więcej:

- Podatek liniowy

- Oświadczenie o wyborze 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

- Oświadczenie o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania

 25 lutego - informacja podsumowująca VAT-UE za styczeń

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

Podstawa prawna:

art. 100 ust. 3  ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Dowiedz się więcej:

- Rejestracja VAT-UE i informacje podsumowujące w obrocie zagranicznym krok po kroku

 25 lutego - podatek akcyzowy (AKC-4) za styczeń

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację AKC-4/AKC-4zo ,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Do deklaracji AKC-4/AKC-4zo podatnik zwykle dołącza stosowny załącznik, w zależności od tego, z jakimi wyrobami akcyzowymi łączy się powstanie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1 pkt 1 , art. 24 ust. 1 pkt 2  i 3 , art. 24b ust. 1 pkt 2  i 3  oraz art. 106 ust. 1 pkt 1  ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

rozporządzenie  Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 24.01.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Dowiedz się więcej:

- Rozliczenie i wpłata podatku akcyzowego

 25 lutego - przesłanie JPK_V7M za styczeń

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Podstawa prawna:

art. 99 ust. 1 , 3b  i 3c , art. 109 ust. 3  ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Dowiedz się więcej:

- JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/JPK_V7K)

 25 lutego - opłata i deklaracja CUK (tzw. podatek cukrowy) za styczeń

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy) są obowiązane:

1) składać w postaci elektronicznej informację CUK, opatrzoną podpisem kwalifikowanym, organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client ,

2) obliczać i wpłacać opłatę

- w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.

Nie ma możliwości złożenia deklaracji CUK innym kanałem elektronicznym np. poprzez bramkę e-Deklaracje.

Podstawa prawna:

art. 12g ust. 1  ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym

Dowiedz się więcej:

Podatek cukrowy w praktyce

 25 lutego - podatek od sprzedaży detalicznej za styczeń

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

1) składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku (PSD-1 ),

2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1  ustawy z 6.07.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

źródło: Wolters kluwer


Dodano: 16.02.2021


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24