Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


LEASING

Leasing to w praktyce najlepszy sposób na pozyskanie środka trwałego bez poniesienia jednorazowo nakładów finansowych jak również jest to niezawodny element finansowy przy problemach z przepływami gotówkowymi.

Teoretycznie przedmiot wzięty w leasing będzie droższy niż zakupiony za gotówkę, ale unika się jednorazowego wydatku przez co zachowuje się rezerwę gotówkową. Ponadto obciążenie rozkłada sie w czasie od 1 do 3 lat  a także podwyższa  koszty uzyskania przychodu.

 

Definicja umowy leasingowej zgodnie z art. 709 KC brzmi następująco:

 ” Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”

Produkty leasingowe:

 • Leasing finansowy:

   

  Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej podatnik musi wiedzieć, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

  Koszty amortyzacji, remontów i konserwacji przedmiotu leasingu ponosi leasingobiorca. Odstąpienie od tego typu umowy łączy się z zapłatą odszkodowania dla leasingodawcy.

   

 • Leasing operacyjny:

   Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

  Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przed okresem jej wygaśnięcia.

 • Leasing zwrotny:

  Mało popularny ponieważ polega on na odkupieniu posiadanego środka trwałego przez firmę leasingową. Zmienia się właściciel przedmiotu natomiast najemca pozostaje ten sam.

   Na polskim rynku słowo leasing kojarzy się głównie z leasingiem samochodu. Prawie 60% umów to umowy na zakup środków transportu.

   Jednocześnie wiele firm przekonuje się do leasingu maszyn biurowych np. ksero, drukarki. Zakup tego typu produktów obniża  koszty tonerów, serwisu.

  Wybór formy leasingu trzeba rozwazyć zarówno korzyści  (szybkie pozyskanie środka trwałego, rozłożenie gotówki w czasie) jak i sytuacja finansowa w  firmie, gdyż nie ma praktycznie istotnej różnicy między leasingiem a zakupem w kredycie. Nie ma też istotnych różnic w oprocentowaniu. Natomiast zaletą leasingu jest szybka procedura zawierania umowy, brak prowizji, mniej formalności, brak obowiązkowego wkładu własnego oraz zabezpieczeń.

   

  Wybór firmy leasingowej

  Pamiętać należy, że leasigodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu, a w razie jej upadłości komornik może odebrać, zająć przedmiot leasingu spłacony nawet do 80%. Dlatego  najlepiej wybrać firmę stabilną, powiązaną z bankiem kapitałowo a takze zwrócić szczególną uwagę na podpisywane umowy bo nie są wolne od wad.

  UWAGA!

          1. dokładnie czytamy umowę, jeżeli jest ona obszerna i skomplikowana to przekażmy ją  

              prawnikowi,

          2. na wstępie otrzymujemy OWL- ogólne warunki leasingu, umowa „właściwa” zawiera więcej

               szczegółów i informacji na temat dodatkowych opłat,

          3. analizujmy dodatkowe opłaty np. za zmianę działalności firmy, za zmiany w dowodzie

              rejestracyjnym, zezwolenie na wyjazd za granicę, za wznowienie umowy (w przypadku

              rozwiązania umowy z tytułu nieterminowych wpłat rat leasingowych), za powstałe szkody z

              winy leasingobiorcy (opłaty sięgają od 1000 do 2000 zł)

          4. rozważyć co się  stanie w przypadku braku możliwości spłaty rat leasingowych gdy pojawią

              się problemy finansowe w firmie. Przed przewidywanym opóźnieniem  najpierw należy

              powiadomić leasingodawcę a następnie wynegocjować np. 1-2 miesięczną karencję spłaty.

W przypadku niewywiązania się z umowy, leasingodawca uruchamia szybkie procedury egzekucyjne (zwrot przedmiotu leasingu), które są krótsze niż w przypadku kredytu. Leasingobiorca traci zarówno środek trwały i koszty (raty) oraz ponosi dodatkowe opłaty.

Wszystkie powyższe aspekty musimy rozpatrzyć przed podpisaniem umowy aby skalkulować opłacalność tego rodzaju finansowania.

 

Najważniejsze różnice

Kryterium

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Amortyzacja

obowiązek leasingodawcy

obowiązek leasingobiorcy

Okres trwania umowy

dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu (nieruchomości - nie mniej niż 10 lat)

powyżej 12 miesięcy

Koszty uzyskania przychodu

korzystający zalicza do kosztów raty netto oraz opłatę wstępną

korzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację

Podatek VAT

doliczany do rat leasingowych

opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą

Możliwość wykupu

zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu

wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego

 

Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty początkowe, które są znacznie niższe w przypadku leasingu operacyjnego, z uwagi na niższe zaangażowanie kapitału własnego. Znaczną większość stanowią na polskim rynku zawarte umowy leasingu operacyjnego, a może to być skutkiem tego, iż w przypadku leasingu finansowego - podatek VAT należy uiścić w całości z góry.

Zaleca się również wybór leasingu operacyjnego, jeżeli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenie podstawy opodatkowania.

 


Dodano: 25.03.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24