Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


KARTA PODATKOWA

KARTA PODATKOWA

To najprostsza forma rozliczeń podatku w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie kartą podatkową przyznawane jest wyłącznie na wniosek podatników.

Rodzaje działalności gospodarczej, których prowadzenie uprawnia do korzystania z tej formy opodatkowania zawiera art. 23 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wymienia się:

1) usługową lub wytwórczo-usługową,

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

4) gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu

6) w zakresie usług rozrywkowych

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami,

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

 Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

 

Podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności (zmieniający formę opodatkowania) składają wniosek o zastosowanie karty podatkowej na druku PIT-16 nie później niż 20 stycznia roku podatkowego.

Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składają właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub mogą dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Podatnicy, aby móc korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, muszą ponadto spełniać następujące warunki:

 • ·przy prowadzeniu działalności nie mogą korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców i zakładów, z wyjątkiem wykonywania przez te podmioty usług specjalistycznych,
 • ·nie mogą prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 powołanej ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ·nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów podatkiem akcyzowym,
 • ·małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co podatnik,
 • ·liczba zatrudnionych nie może w nich przekraczać limitów określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do powołanej ustawy,
 • ·działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku musi być prowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

Podstawa opodatkowania

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego w stałej wysokości na dany rok podatkowy. W przypadku gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w decyzji wymienia się wszystkich wspólników.

Wymiar podatku dokonywany jest na podstawie stawek określonych w ustawie, przy uwzględnieniu rodzaju działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Podatnicy muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:

 • ·powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • ·mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji.

 

 

Zasady płatności karty podatkowej

Podatek w formie karty podatkowej w wysokości wynikającej z decyzji podatnicy obniżają o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli kwota ta nie została odliczona od podatku dochodowego. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru składki.

Wpłaty podatku należy dokonywać co miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - do 28 grudnia danego roku podatkowego.

W przypadku pomniejszania wpłat o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym informację PIT-16A o wysokości składki zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku.

Zalety i wady rozliczania podatku w formie karty podatkowej

Zasadniczo tę formę opodatkowania można polecić podatnikom, którzy mimo nieznacznych rozmiarów prowadzonej działalności osiągają wysokie dochody.

Zalety opodatkowania w formie karty podatkowej:

 • ·brak obowiązku prowadzenia ksiąg (księgi rachunkowej albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów) i składania zeznań podatkowych,
 • ·możliwość dość precyzyjnego określenia wysokości płaconego w danym roku podatku,
 • ·możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego – można tego dokonać poprzez zrzeczenie się  a po zrzeczeniu się karty podatkowej podatnicy mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub według skali podatkowej. Od pierwszego dnia miesiąca następnego po zrzeczeniu się karty podatkowej należy też zaprowadzić właściwe księgi (ewidencje) podatkowe.

Wady opodatkowania w formie karty podatkowej:

 • utrata możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • konieczność informowania naczelnika urzędu skarbowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego mających wpływ na możliwość stosowania opodatkowania kartą podatkową bądź na wysokość stawki płaconego w tej formie podatku, bowiem naruszenie tego obowiązku lub niedochowanie terminu zawiadomienia o zmianach może być dotkliwe. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji o zastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej, a podatnicy muszą rozliczyć podatek od początku roku przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dodano: 02.04.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24