Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  to druga uproszczona forma opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • będące osobami duchownymi.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją prowadzili w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro (w 2015 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2014 roku:
- uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 626.880,- zł,
- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 626.880,- zł.

Korzystanie z tej formy rozliczenia wiąże się głównie z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu bowiem pod uwagę bierze się jedynie przychody z prowadzonej działalności.

Opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym mogą być osoby fizyczne, wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu (podnajmu,dzierżawy itp.), w tym także w formie spółki cywilnej lub jawnej, a także osoby duchowne. Zakres ten jednak ogranicza szereg wyłączeń na podstawie, których dany podmiot nie może korzystać z ryczałtu.

Limit przychodu to nie jedyny warunek korzystania z opodatkowania ryczałtem. Z prawa do tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać także podatnicy wykonujący szereg różnych czynności. Są to m.in. podmioty gospodarcze prowadzące:

 • apteki,
 • handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • lombardy,
 • handlujący wartościami dewizowymi,
 • wytwarzający większość wyrobów akcyzowych.

Ponadto załącznik nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym zawiera cały szereg różnorakich usług, które również nie mogą być opodatkowane ryczałtem (w postaci chociażby usług finansowych, szeroko rozumianej reklamy, architektów, prawników, najmu nieruchomości itd.).

Również ci podatnicy, którzy zamierzają świadczyć usługi na rzecz swojego obecnego bądź byłego pracodawcy w tym samym zakresie, w jakim wykonują je (bądź wykonywali w określonym czasie) w oparciu o umowę o pracę, prawa do ryczałtu nie mają.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność - wyboru rozliczania dochodów na zasadzie ryczałtu przedsiębiorca dokonuje składając pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Składa je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (siedziba nie ma znaczenia) w terminie nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Nowi przedsiębiorcy - jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (także w formie spółki cywilnej osób fizycznych) w trakcie roku podatkowego, oświadczenie może złożyć już w momencie jej rejestracji na druku CEIDG. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie złożył oświadczenia w momencie rejestracji to może je złożyć w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego już po rejestracji jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przychody z najmu, dzierżawy lub umów podobnych - Osoby fizyczne, które osiągają przychody z prywatnego wynajmu:

 • od początku roku – oświadczenie o wyborze ryczałtu powinny złożyć do 20 stycznia danego roku;
 • nie od początku roku – oświadczenie o wyborze ryczałtu powinny złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu danego roku podatkowego.

Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Możliwość korzystania z opodatkowania dochodów ryczałtem wymaga spełnienia przez daną osobę określonych warunków. Może się tak zdarzyć, że w ciągu roku cechy uzasadniające opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przestaną odnosić się do danego podatnika. W takim przypadku brak spełnienia przez osobę fizyczną określonych warunków powoduje, iż traci ona prawo do opodatkowania ryczałtowego. Skutek ten może nastąpić dopiero począwszy od następnego roku podatkowego albo też natychmiast – z dniem zaistnienia przyczyny utraty prawa do ryczałtu.

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego od następnego roku

Jedyną przyczyną skutkującą utratą prawa do opodatkowania dochodów ryczałtem ewidencjonowanym od następnego roku podatkowego jest osiągnięcie w roku poprzednim przychodów z działalności gospodarczej w zbyt dużej wysokości (ponad 150.000 euro ). W takim przypadku przedsiębiorcy powinni zacząć prowadzić stosowne księgi podatkowe (w związku z opodatkowaniem na zasadach ogólnych) lub zgłosić wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (o ile spełniają warunki pozwalające na opodatkowanie w tej formie) od początku roku następującego po roku w którym osiągnięto wyższe niż przysługujący limit obroty.

Natychmiastowa utrata prawa do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego

Wystąpienie jednej z przeszkód wykluczających możliwość opodatkowania ryczałtem powoduje, utratę możliwości rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym a tym samym powoduje, że podatnik traci prawo dalszego rozliczania się na tych zasadach. Zaistnienie przesłanek utraty prawa do opodatkowania ryczałtem nie powoduje zmian w zakresie opodatkowania za wcześniejszą (tj. przed utratą prawa do ryczałtu) część roku podatkowego, a zatem w takim przypadku podatnik traktowany jest jako rozliczający się przez część roku na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, zaś przez pozostałą część roku rozlicza się na zasadach ogólnych. Powoduje to, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia dwóch rocznych deklaracji podatkowych (PIT-28 → ryczałt, PIT-36 lub PIT-37 → podatek dochodowy od osób fizycznych).

Korzyści przysługujące podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Odliczenia od podstawy opodatkowania

Podatnicy wybierający ryczałt mogą skorzystać z większości ulg podatkowych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od podstawy opodatkowania odliczają:

 1. składki ZUS:

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe

 1. dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika;
 2. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
 3. darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew obliczonego zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% przychodu;

 1. wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (za 2014 r. będą mogli uwzględnić te wydatki jedynie ci podatnicy, którzy albo korzystają z tej ulgi pierwszy raz, albo pierwszy raz korzystali z niej w 2013 r.)
 2. składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub Konfederacji Szwajcarskiej; odliczenie przysługuje pod warunkiem, że składki te nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania w tym innym państwie. Nie można odliczyć składek, jeśli będący podstawą ich wymiaru przychód był zwolniony od podatku w Polsce (w ramach metody wyłączenia).

W przypadku gdy podatnik osiąga zarówno dochody opodatkowane na zasadach ogólnych jak i opodatkowane ryczałtem limit jest liczony odrębnie.

Odliczenia od podatku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie w NFZ zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. W związku z tym przed dokonywaniem jakichkolwiek innych odliczeń należy najpierw dokonać odliczenia z tytułu składek zdrowotnych. Może się wówczas okazać, że składka wyniosła tyle co ryczał, a w związku z tym nie będzie już podstawą do dalszych odliczeń.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się ryczałt, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Obecnie można również przeznaczyć 1% swojego podatku na wybrana organizację pożytku publicznego. Wystarczy określić w zeznaniu rocznym uprawnioną do odbioru wpłaty organizacji, którą podatnik zamierza wesprzeć.

Ewidencja oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Dowody zakupów

Obowiązkiem charakterystycznym dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest wymóg posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Co prawda podatnicy opodatkowani ryczałtem nie wyróżniają kosztów uzyskania przychodów, nie oznacza to jednak, że ich nie ponoszą. Na podstawie dowodów zakupów możliwe jest ustalenie kosztowej strony działalności. Ustalenie zakresu poniesionych kosztów ekonomicznych może być niezbędne np. przy ocenie rzetelności ewidencji prowadzonych przez podatnika. Niewątpliwie dowody zakupu towarów są niezbędne aby prawidłowo przeprowadzić remanent, którego obowiązek corocznego sporządzania dotyczy również podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowanych w tym zakresie ryczałtem.

Dowodami zakupu mogą być faktury, rachunki, dokumenty celne potwierdzające import oraz noty korygujące, a także dowody wewnętrzne w szczególnych przypadkach jakie określa MF. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca powinien je przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba. Dokumenty mogą być przechowywane również w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji (art. 15 ust. 4 uzpd). Jednakże w takim przypadku podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Czas przechowywania dowodów zakupu nie jest ściśle określony przez uzpd. Przyjmuje się, że zazwyczaj będzie to okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (ryczałtu). Należy jednak pamiętać, że przepisy ordynacji podatkowej przewidują przypadki, w których bieg przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu, co oznacza, że w takim przypadku termin przechowywania się przedłuży.

Ewidencja przychodów

Wyliczenia ryczałtu należnego za poszczególne okresy rozliczeniowe podatnik dokonuje na podstawie obowiązkowo prowadzonej ewidencji przychodów. Prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to dzień, w którym podatnik dokonuje wyboru opodatkowania w tej formie (albo początek roku podatkowego albo dzień osiągnięcia pierwszego przychodu w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego).

Inne ewidencje:

Ewidencja Środków trwałych i WNiP

Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Pomimo tego mają obowiązek ewidencjonowania wykorzystywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z odrębnego opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników majątku. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji wykazu majątku określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (§ 14 i 15).

Ewidencja wyposażenia

Jako wyposażenie traktuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1500 zł. W związku z posiadaniem wyposażenia przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia jego ewidencji

Wyłączeni z obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia są podatnicy, którzy opodatkowują ryczałtem wyłącznie przychody z najmu (dzierżawy itp.) jako odrębnego źródła przychodów. Z kolei podatnicy, którzy jednocześnie osiągają przychody z najmu (dzierżawy itp.) jako odrębnego źródła przychodów i równocześnie osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ewidencją wyposażenia obejmują wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Karty przychodów

Poza obowiązkami związanymi z samym opodatkowaniem ryczałtem, podatnicy korzystający z tej formy rozliczenia mają obowiązek prowadzenia ewidencji związanej z przychodami wypłacanymi zatrudnianym pracownikom.

Karty przychodów są to indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników prowadzone przez podatników, którzy to dokonują wypłat wynikających ze stosunku pracy (art. 4 ust. 1 pkt 7 uzpd).

Karty za każdy miesiąc powinny zostać wypełnione przez przedsiębiorcę nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Nie ma określonego wzoru kart przychodów. Mogą być one prowadzone również w formie elektronicznej pod warunkiem, że zawierać będą wymagane dane (wypunktowane wyżej). Należy jednak w takim wypadku pamiętać, że na koniec każdego miesiąca, nie później jednak niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, który nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. Ustalając podstawę opodatkowania, podatnicy mogą natomiast odliczyć od przychodu:

 • wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o pdof, jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu, wyróżnia się:

- składki na ubezpieczenie społeczne (zapłaconą w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko do wysokości 7,75%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- ulgę internetową,
- ulgę rehabilitacyjną,
- kwoty przekazywanych darowizn,
- ulgę abolicyjną.

 • stratę z lat ubiegłych; może ją odliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty; odliczenie przysługuje tylko od przychodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę (podatnik nie będzie mógł jednak odliczyć strat z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz ze źródeł przychodów, które są wolne od podatku dochodowego).

Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

W  roku 2015 obowiązują stawki ryczałtu:

 • 20% (m.in. wykonywanie określonych wolnych zawodów),
 • 17% (m.in. wynajem samochodów osobowych lub prowadzenie usług parkingowych),
 • 8,5% (m.in. działalność gastronomiczna obejmująca sprzedaż napojów o zawartości alkoholu wynoszącej powyżej 1,5%),
 • 5,5% (m.in działalność wytwórcza i budowlana)
 • 3% (m.in.usługi w zakresie handlu i gastronomii).

Dokładny wykaz stawek znajduje się w art. 12 updof.

Gdy podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami wysokość ryczałtu ustala się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego rodzaju działalności. Jeżeli jednocześnie podatnicy korzystają z odliczeń, należy dokonywać ich od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w roku podatkowym w ogólnej kwocie przychodów.

Podatnicy zobowiązani są do obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania czyli do 31 stycznia

Gdy wybrali rozliczenie kwartalne mogą również wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - również w terminie złożenia zeznania. Wybór kwartalnej formy rozliczenia zgłasza się do dnia 20 stycznia. Kwartalna forma rozliczenia jest dla podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli kwoty - 105.575 zł w 2014 roku ).

Roczne zeznanie podatkowe ryczałtowców

Podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do składania zeznania rocznego PIT-28.

Zawsze składają oni tylko jedno zeznanie roczne PIT-28 nawet w przypadku gdy uzyskują zarówno przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i jako odrębne źródło przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zeznanie PIT-28 musi być składane niezależnie od wysokości uzyskanych przez podatnika przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu. W konsekwencji uzyskanie nawet minimalnego przychodu obliguje podatnika do złożenia takiego zeznania po zakończeniu roku.

 

 

UWAGA!!!

Niewątpliwą wadą opodatkowania ryczałtem jest to, że ta forma opodatkowania pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy też rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (w zakresie dochodów opodatkowanych skalą podatkową). Wyjątkiem jest tutaj jedynie opłacanie ryczałtu od przychodów z tzw. prywatnego najmu (a więc uzyskiwanych poza działalnością gospodarczą). Przy tego typu przychodach opodatkowanych ryczałtem z rozliczenia wspólnego (czy jako osoba samotna) można skorzystać.

Przedsiębiorca zamierzający wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania na rok następny, musi o tym zawiadomić (w formie pisemnej) swój urząd skarbowy w terminie do 20 stycznia roku następnego. Jeżeli obecnie z opodatkowania ryczałtem już korzysta, żadnego wniosku składać nie musi, jako że wcześniej złożone oświadczenie jest ważne także w latach następnych (aż nie zostanie zmienione tudzież podatnik nie utraci prawa do ryczałtu).


Dodano: 02.04.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24