Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


KPiR

Czas na zapoznanie się z 3 formą uproszczoną rozliczeń swojej działalności ale najbardziej popularną…

 

Co to jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

KPiR jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

 • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody)

 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami

 • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą:

 • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy

 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

  Terminy dokonywania zapisów w księdze

  OGÓLNIE

  Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać na bieżąco, raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w następnym dniu. Istnieje możliwość dokonywania przez podatnika zapisów w porządku chronologicznym w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, jeśli księga jest prowadzona przez biuro rachunkowe.

  PRZYCHODY

  Przychody należy ujmować w dacie, która jest uznawana za moment powstania przychodu. Przez moment powstania przychodu należy rozumieć dzień wydania towaru, wykonania usługi, jednak nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury

 • uregulowania należności

  KOSZTY

  Koszty uzyskania przychodów należy ewidencjonować w księdze w różnych datach, w zależności od rodzaju kosztu:

 • zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - należy ujmować w księdze pod datą ich otrzymania, jednak nie później niż termin przekazania ich do magazynu, przerobu czy sprzedaży,

 • koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych pokrywanych przez pracodawcę - należy ujmować pod datą faktycznego poniesienia wydatku, czyli wypłaty lub postawienia do dyspozycji,

 • koszty zaliczane do pozostałych wydatków - są uzależnione od wyboru metody księgowania kosztów: metoda kasowa - polega na uwzględnianiu kosztów w dacie wystawienia dowodu księgowego; natomiast metoda memoriałowa - wymaga rozróżniania kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z osiąganym przychodem; podatnik stosujący tę metodę powinien ujmować koszty bezpośrednie w okresie, w którym powstają odpowiadające im przychody, natomiast koszty pośrednie – w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego podstawy zapisu w księdze; przy czym koszty pośrednie, które przypadają na okres przekraczający dany rok podatkowy, podlegają proporcjonalnemu podziałowi na lata podatkowe, których dotyczą.

  Miejsce przechowywania księgi przychodów i rozchodów

 • Księga Przychodów i Rozchodów powinna być przechowywana w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba.

 • Gdy podatnik prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe to w każdym z zakładów ma obowiązek znajdować się księga. Podatnik może prowadzić wspólną księgę dla wszystkich zakładów, pod warunkiem, że w każdym zakładzie prowadzi ewidencję sprzedaży. Wówczas ta jedna wspólna księga powinna znajdować się w siedzibie firmy, jednak gdy taka nie istnieje księga może być przechowywana w jednym z zakładów.

 • W sytuacji, gdy podatnik powierzył prowadzenie KPiR biuru rachunkowemu, miejscem przechowywania księgi może być zarówno biuro rachunkowe, jak i miejsce wykonywania działalności lub siedziba firmy (w zależności od treści umowy). Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Musi wskazać nazwę i adres biura oraz miejsce przechowywania księgi.

   

  Ewidencje uzupełniające księgę przychodów i rozchodów

  Przedsiębiorcy oprócz prowadzenia księgi mają obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji:

  Ewidencja środków trwałych- służy do gromadzenia danych o posiadanych i użytkowanych przez podatnika składników majątku trwałego oraz danych potrzebnych do ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu kolejnym po miesiącu nabycia danego środka trwałego. Amortyzacja trwa do momentu likwidacji, zbycia, stwierdzenia niedoboru, czy wycofania z działalności i przekazania na potrzeby prywatne środka trwałego.

  Ewidencja wyposażenia- Prowadzi się ją dla składników, które nie są środkami trwałymi, a ich wartości przekracza 1500 złotych.

  Imienne karty przychodów pracowników- Tworzone dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zawiera przejrzyste i czytelne informacje dotyczące wynagrodzenia każdego z pracowników, wszelkich obciążeniach wynagrodzenia (składki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, należnej zaliczce na podatek dochodowy itp.)

  Ewidencja sprzedaży- Obowiązek jej prowadzenia mają:

 • podatnicy dokonujący sprzedaży i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą wielozakładową i prowadzą jedną księgę,

 • osoby, które prowadzą handel obwoźny i obnośny i nie przechowują księgi w miejscu wykonywania działalności gospodarczej,

 • osoby, które powierzyły prowadzenie księgi biuru rachunkowemu.

  Ewidencja sprzedaży powinna być zbroszurowana i posiadać kolejno ponumerowane karty. Prawidłowo prowadzona ewidencja sprzedaży stanowi podstawę do dokonywania zapisów w KPiR dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług (nieudokumentowanych fakturami i rachunkami).

  Zapisy dokonywane są raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

  Ewidencja kupna- sprzedaży wartości dewizowych - dotyczy działalności kantorowej. Ewidencja ta musi być prowadzona w sposób trwały i ciągły. Obejmuje wszelkie operacje powodujące zmianę wartości dewizowych, rozliczanych w gotówce i bezgotówkowo, częściowo w gotówce i częściowo bezgotówkowo oraz zmianę stanu wartości waluty polskiej w kantorze.

  Ewidencja pożyczek i rzeczy zastawionych - dotyczy działalności lombardowej. Podatnik umieszcza w niej takie informacje jak: imię i nazwisko pożyczkobiorcy, adres, datę udzielenia pożyczki, kwotę udzielonej pożyczki, wysokość umówionych odsetek, opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową, termin zwrotu pożyczki wraz z jej odsetkami, datę zwrotu zastawionej rzeczy, datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu jej sprzedaży.

  Dowody księgowe stosowane przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

  Podatnik dokonuje wszelkiego rodzaju wpisów w KPiR przy użyciu dowodów księgowych oraz dokumentów zbiorczych. Muszą być one oznaczone numerem lub umożliwiać w inny sposób powiązanie dowodu z zapisami dokonanymi w księdze.

  Wszelkiego rodzaju dowody księgowe powinny być sporządzone w języku polskim, a ich treść musi być pełna i zrozumiała. Dopuszcza się stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie wartość jest podana tylko i wyłącznie w walucie obcej, podatnik jest zobowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym.

  Podstawowymi dowodami księgowymi są wszelkiego rodzaju faktury, rachunki, dokumenty celne oraz faktury korygujące oraz noty korygujące.

   

  Zdarzenia nie podlegające wpisom do KPiR

 • zaliczki-Otrzymanie częściowej przedpłaty na poczet dostawy (sprzedaży) towarów, materiałów czy wykonania usługi nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Tak samo zapłata zaliczki na poczet zakupu towarów czy materiałów nie podlega wpisowi do KPiR, gdyż nie stanowi ona kosztów uzyskania przychodów.

 • koszty inwestycji w trakcie jej realizacji- Rozpoczęcie inwestycji, w wyniku której powstanie środek trwały o wartości przekraczającej kwotę 3500 złotych, nie podlega wpisom do KPiR. Wpisy mają miejsce po jej zakończeniu i przyjęciu inwestycji do użytkowania poprzez odpisy amortyzacyjne. Jednak w trakcie, należy pamiętać o gromadzeniu dokumentów potwierdzających wydatki związane z inwestycją, aby móc prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego.

 • obrót opakowaniami zwrotnymi- Nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie, gdy opakowania zwrotne wydawane są podatnikowi za kaucją, a więc nie stanowią jego własności.

 • otrzymanie jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. dla osoby bezrobotnej


Dodano: 09.04.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24