Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Pełna Księgowoœć

Pełna ksiegowo¶ć

Obowi±zek prowadzenia pełnej księgowo¶ci w postaci ksi±g handlowych, dotyczy głównie:

 • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji)

 • spółek cywilnych osób fizycznych,

 • spółek jawnych osób fizycznych oraz

 • spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowarto¶ć w walucie polskiej 1,2 mln euro,

 • innych osób prawnych, z wyj±tkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Pełna rachunkowo¶ć wi±że z większ± ilo¶ci± obowi±zków - poza prowadzeniem ksi±g i dodatkowych ewidencji (np. ¶rodków trwałych i wnip, ewidencji magazynowej) jednostki musz± sporz±dzać m. in. sprawozdanie finansowe, które obejmuje co najmniej:

 •  wprowadzenie,

 •  bilans,

 •  rachunek zysków i strat oraz

 •  informacje dodatkowe.

   

Ponadto duże podmioty (czyli takie, które spełniaj± co najmniej dwa z trzech warunków:

 1. ubiegłoroczne ¶rednioroczne zatrudnienie co najmniej 50 osób,

 2. ubiegłoroczna suma bilansowa co najmniej 2,5 mln euro,

 3. ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży co najmniej 5 mln euro)

sporz±dzaj± dodatkowo:

 • rachunek przepływów pieniężnych oraz

 • zestawienie zmian w kapitałach własnych

oraz podlegaj± obowi±zkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Księgi rachunkowe – podobnie jak PKPiR – prowadzić należy w języku i walucie polskiej.

 

Obowi±zkowym dokumentem jest polityka (zasady) rachunkowo¶ci przyjęte przez podmiot, która obejmuje:

 • okre¶lenie roku obrotowego i wchodz±cych w jego skład okresów sprawozdawczych,

 • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

 • zakładowy plan kont,

 • sposób prowadzenia ksi±g rachunkowych oraz

 • opis systemu służ±cego ochronie danych i ich zbiorów.

 

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bież±co.

Zasady prowadzenia ksi±g handlowych:


W księgach handlowych jednostki należy uj±ć wszystkie osi±gnięte przychody i obci±żaj±ce j± koszty, zwi±zane z tymi przychodami, dotycz±ce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierno¶ci przychodów i zwi±zanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane s± koszty, przychody dotycz±ce przyszłych okresów oraz przypadaj±ce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Podstaw± opodatkowania podatkiem dochodowym w wysoko¶ci 19 % jest  dodatnia różnica między przychodami a kosztami w danym roku podatkowym. Podatnicy mog± dokonywać wpłaty zaliczek miesięcznych, w terminie do 20 każdego miesi±ca za miesi±c poprzedni, b±dź wpłacać zaliczki miesięczne w formie uproszczonej w wysoko¶ci 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzaj±cym dany rok podatkowy. Przedsiębiorstwa rozpoczynaj±ce działalno¶ć, w pierwszym roku podatkowym, oraz mali podatnicy, mog± także skorzystać z opcji jak± jest wpłata zaliczki  kwartalnej.

Do rozliczenia podatku służy zeznanie o wysoko¶ci osi±gniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, oznaczone jako CIT-8. Termin ostatecznego złożenia tej deklaracji okre¶lony jest na dzień 31 marca roku następnego.  

Dochód powstały w deklaracji rocznej może być obniżony o osi±gnięt± stratę, w najbliższych kolejno po sobie następuj±cych pięciu latach podatkowych, z tym że wysoko¶ć obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.


Dodano: 21.04.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24