Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Działalność rolnicza i pozarolnicza

Działalność rolnicza a działalność gospodarcza

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje 3 rodzaje działalności, które nie są objęte zakresem stosowania tej ustawy.

Działalnością taką jest:

  • działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  • działalność agroturystyczna, polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,

  • działalność obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

 

Działalność wytwórcza w rolnictwie

Działalność wytwórcza w rolnictwie zaliczana jest do działalności gospodarczej, jednak nie stosuje się do niej przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, pojęciem działalności rolniczej należy objąć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Agroturystyka

Do działalności agroturystycznej również nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Agroturystyka polega na polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.Aby agroturystyka nie podlegała pod przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej musi być prowadzona przez rolnika. Jest to warunek konieczny.

W przypadku, gdy gospodarstwo agroturystycznej jest prowadzone przez osobę nie będącą rolnikiem, działalność taka podlega pod przepisy wspomnianej ustawy.

Wyrób wina

W pewnych okolicznościach również wyrabianie i rozlewanie wina nie jest uznawane za działalność gospodarczą sensu stricte. Wymagań w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych. Jest to jednak możliwe wobec producentów, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Prowadzenie działalności rolniczej i pozarolniczej a VAT

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rolnik oprócz działalności rolniczej prowadził także pozarolniczą działalność gospodarczą.

W takiej sytuacji niekiedy obydwie takie działalności mogą być opodatkowane podatkiem VAT bądź korzystać ze zwolnienia. Możliwe jest zastosowanie także wariantu mieszanego.

 

Warianty opodatkowania/zwolnienia z VAT można by wyróżnić trzy:

  • korzystanie ze zwolnienia w pełnym zakresie
  • opodatkowanie obydwu działalności
  • korzystanie ze statusu rolnika ryczałtowego i opodatkowanie jedynie pozarolniczej działalności gospodarczej


Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja ta jest bardzo szeroka, szersza niż w podatku dochodowym, gdzie co do zasady dochody z działalności rolniczej są wyłączone spod opodatkowania. Tutaj tak nie jest – działalność rolnicza podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie oznacza to jednak, że każdy, kto w takim zakresie działalność prowadzi, jest tym podatkiem bezwzględnie opodatkowany.

W art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawodawca bowiem zwolnił od tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Rolnikiem ryczałtowym jest natomiast rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy).

Co się tyczy pozostałej działalności, podatnicy mogą korzystać co do zasady ze zwolnień przedmiotowych (gdy dana czynność została z podatku zwolniona) lub podmiotowego (przewidzianego dla małych podatników, których obrót jest stosunkowo niski).

Drugie zwolnienie to zwolnienie podmiotowe, określone w art. 113 ustawy o VAT, w którym to ustawodawca zwolnił z tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Przekroczenie tej wartości w trakcie roku powoduje jednak utratę prawa do zwolnienia w chwili jej przekroczenia. Jeżeli rozpoczęcie prowadzenia działalności miało miejsce w trakcie roku, limit ten ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Co ważne, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa wyżej, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Rolnik może też zrezygnować ze zwolnień, bowiem Ustawa zezwala w art. 43 ust. 3 ustawy o VAT (pod pewnymi warunkami), aby podatnik zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczał się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Podatnik może także zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy.

Podatnik i rolnik jednocześnie, w zależności od potrzeb będzie mógł wybrać jeden z trzech wariantów w zakresie rozliczania podatku VAT:

  1. może on korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy towarów z własnej produkcji rolnej bez względu na wartość tych dostaw, a także ze zwolnienia z tytułu innej działalności niż rolnicza, w przypadku gdy wartość pozostałych czynności nie przekroczy limitu określonego w art. 113 ustawy o VAT
  2. może on również korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie opodatkować podatkiem VAT działalność pozostałą (poprzez rezygnację ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 bądź też, w przypadku przekroczenia obrotu, jego utratę)
  3. może on także zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczać się z podatku VAT na zasadach ogólnych


Co ważne, rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrowanie się jako podatnik VAT czynny powoduje konieczność opodatkowania tym podatkiem całej działalności gospodarczej podatnika.
Dla celów podatku VAT bowiem rolnik jest jednym podatnikiem, który prowadzi jedną działalność gospodarczą w różnym zakresie. Może on jedynie skorzystać z przywileju określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i wybrać zwolnienie przewidziane dla rolnika ryczałtowego (w zakresie prowadzonej przez niego działalności rolniczej). Zwolnienie to nie obejmuje jednak innych działalności, w związku z czym rezygnacja z niego powoduje konieczność rozliczania podatku VAT z tytułu każdej działalności gospodarczej prowadzonej (na własne nazwisko) przez podatnika. Nie można bowiem (poza powyższym wyjątkiem) z jednego rodzaju działalności gospodarczej podatek VAT rozliczać, a z innego nie.


Dodano: 28.05.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24