Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Zakładanie własnej działalności

Zakładając własną działalność - procedury: CEIDG, ZUS i (zależnie od formy opodatkowania) Urząd Skarbowy.

 1. Rejestracja w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to baza danych przedsiębiorstw prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Każdy kto zakład firmę musi ją zarejestrować w CEIDG. Rejestracja odbywa się poprzez złożenie wniosku (CEIDG-1), który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG – w wersji elektronicznej lub w postaci papierowego formularza w Urzędzie Gminy. Wniosek łatwiej jest wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej. Ponieważ jednak jego wysłanie drogą elektroniczną wymaga użycia podpisu elektronicznego (dla zdecydowanej większości zakładających firmy taki podpis nie jest dostępny), wniosek powinno się wydrukować i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy. Oczywiście istnieje również możliwość ręcznego wypełnienia wniosku CEIDG w urzędzie. Przy rejestracji w CEIDG nie dokonujemy żadnych opłat.

Do wypełnienia wniosku CEIDG-1 :

 • dane osobowe zakładającego działalność,

 • nazwa firmy – w nazwie działalności gospodarczej musimy zawrzeć imię i nazwisko osoby ją prowadzącej jako rozwinięcie nazwy własnej, np. „Zakład Ogólnobudowlany Jan Nowak”); może też ograniczać się wyłącznie do imienia i nazwiska,

 • kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) – warto wyszczególnić możliwie szeroki zakres kodów PKD, gdyż nie ma limitu wskazywanych kodów a  uniknie się konieczności aktualizowania danych w CEIDG. Katalog PKD znajduje się na stronie stat.gov.pl.

 • miejsce prowadzonej działalności główne oraz wszystkie dodatkowe – działalność może być prowadzona pod różnymi adresami, na użytek CEIDG podać należy zarówno lokalizację główną, która będzie oficjalnym adresem rejestrowym, jak i lokalizacje dodatkowe. We wniosku należy też wskazać adres do doręczeń,

 • właściwy urząd skarbowy dla prowadzonej działalności – w przypadku rejestrowania działalności wskazuje się urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania,

 • data rozpoczęcia działalności – najwcześniejszą datą może być dzień złożenia wniosku,

  • przewidywana liczba zatrudnionych (czyli liczba osób, z którymi planujemy podpisać umowy o pracę – można wpisać „0”) oraz przewidywana liczba pracujących (zakładający firmę jest osobą w niej pracującą, więc w tym miejscu należy wpisać minimum „1”),

  • forma opodatkowania i sposób zapłaty zaliczek na podatek dochodowy – wybór formy:

   • na ogólnych zasadach -  podatek dochodowy płacony jest od zysku firmy przy progach podatkowych 18 i 32%, zależnych od poziomu uzyskanych dochodów (zysków) – skala 32% po przekroczeniu dochodu rocznego 85 528 zł,

   • podatek liniowy - podatek dochodowy płacony jest od zysku - 19%, przy czym przedsiębiorca nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i jednocześnie traci prawo do wszystkich ulg podatkowych. Jest to opcja korzystniejsza dla firm uzyskujących stale względnie wysokie zyski, ponad 90 tys. zł rocznie,

   • karta podatkowa ­– prosta forma rozliczeń podatkowych zarezerwowana dla określonych grup przedsiębiorstw, w której opłaca się stałą kwotę podatku, wyliczoną dla danej grupy zawodowej i danej lokalizacji. Podatek opłaca się niezależnie od wyników działalności,

   • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to również forma ograniczona do określonych grup zawodowych. W tym przypadku opodatkowany jest przychód (nie zysk) firmy, który należy ewidencjonować. Skala ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 3 do 20%.

    Zakładając firmę należy też określić tryb wpłacania podatku dochodowego – mając do wyboru tryb miesięczny i kwartalny

   Wypełniając CEIDG-1 wskazujemy również m.in.:
 • czy nasza firma ma być obsługiwana przez biuro rachunkowe (jeśli tak, można wskazać konkretne biuro), czy też ewidencję działalności planujemy prowadzić samodzielnie,

 • numer rachunku firmowego – zazwyczaj rachunek firmowy zakładany jest dopiero po uruchomieniu działalności, dlatego pola te pozostawiamy puste do wypełnienia w późniejszym terminie.

 • dane do kontaktu, które będą publicznie dostępne w rejestrze CEIDG. Ich podanie jest dobrowolne, pamiętajmy jednak, że udostępnienie np. numeru telefonu w tego typu bazie skutkuje nie zawsze chcianymi, za to często licznymi telefonami od różnych oferentów.

   

  REGON i NIP

  Wniosek CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie dla działalności numeru REGON i NIP. REGON to numer identyfikacji przyznawany przez GUS, podczas gdy NIP służy przedsiębiorcy jako numer identyfikacji podatkowej (wskazywany we wszystkich deklaracjach, zeznaniach podatkowych, fakturach itp.). NIP działalności gospodarczej jest tożsamy z NIP osoby zakładającej tę działalność, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba taka w momencie zakładania działalności nie posiadała swojego NIP. Wtedy przy rozpatrzeniu wniosku CEIDG urząd nadaje działalności nowy numer. Po ok. dwóch tygodniach GUS przysyła pocztą informację o nadaniu numeru REGON.

  Należy pamiętać, że niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania koncesji lub złożenia dodatkowych dokumentów.

  Kolejnym krokiem przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest wizyta w  ZUS-ie. Urząd Skarbowy muszą odwiedzić tylko ci przedsiębiorcy którzy chcą być czynnymi podatnikami VAT czy też  muszą nimi zostać  ze względu na specyfikę swojej działalności.

  Zapamiętaj!

  Jeżeli przy zakładaniu działalności gospodarczej nie planujemy rozliczać się z podatku VAT, po złożeniu wniosku CEIDG-1 wystarczy dokończyć formalności udając się do oddziału ZUS.

   

  Status płatnika składek ZUS nadaje automatycznie poprzez wniosek CEIDG. Jednak osoba rozpoczynająca działalność musi w ZUS-ie zarejestrować siebie do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

  Zgłaszając siebie do ubezpieczeń pojawiają się dwie możliwości:

  • jeśli oprócz działalności mamy umowę o pracę w innej firmie (etat lub część) to z własnej działalności należy zarejestrować się jako osoba opłacająca jedynie obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia dokonujemy wypełniając druk ZUS ZZA;

  • natomiast jeśli działalność jest jedynym miejscem pracy  to opłacać należy wszystkie składki obowiązkowe ZUS – wypełniamy w tej sytuacji druk ZUS ZUA.

    

   Podlegając wszystkim obowiązkowym składkom ZUS można skorzystać z tzw. składek preferencyjnych przez 2 lata.

    

   Dla kogo preferencyjne składki ?

    

   Dla przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

   1) przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził innej działalności lub nie był wspólnikiem w spółce oraz

   2) w ramach założonej działalności nie będzie pracował dla swojego byłego pracodawcy.

  •  Kilka słów o składkach ( wysokości minimalnych składek podanych poniżej obowiązują od kwietnia 2015 roku)

  • Składki obowiązkowe dla osób prowadzących działalność:

 1. ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne - na podstawie którego w obecnym systemie emerytalnym wyliczana będzie m.in. wartość przyszłej emerytury - wysokość tej składki wynosi 463,68 zł lub preferencyjna 102,48 zł;

 • rentowe – 190,03 zł lub preferencyjna 42,00 zł;

 • wypadkowe – wysokość jest zróżnicowana ale zasadniczo dla osób samodzielnie prowadzących działalność oraz osób zgłaszających do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób wynosi 42,76 zł lub 9,45 zł.

 1. ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia ubezpieczonemu korzystanie z państwowej, bezpłatnej opieki lekarskiej - tutaj nie obowiązują żadne preferencyjne wysokości wszyscy płacą składkę w wysokości 279,41 zł

 2. Fundusz Pracy, który umożliwia skorzystanie z zasiłku w przypadku utraty pracy – jest to składka obowiązkowa dla tych osób, które prowadząc działalność podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Nie płacą go jednak osoby korzystające z preferencyjnych składek. Wysokość tej składki to 58,20 zł

   

  Składki nieobowiązkowe:

 1. ubezpieczenie chorobowe, dla przedsiębiorcy jest dobrowolne – daje prawo do zasiłku w razie choroby a jej wysokość wynosi 58,20 zł , preferencyjna 12,86zł

  Ważne.

  Prawo do zasiłku mają przedsiębiorcy, którzy opłacają składki terminowo…nawet dzień spóźnienia powoduje utratę prawa do zasiłku. Okres oczekiwania na ponowną możliwość skorzystania z zasiłku to 90 dni.

   

  ZUS opłaca się co miesiąc.

  - jeśli opłacamy składki tylko za siebie -  płatny 10 dnia miesiąca kolejnego.

  - jeśli zatrudniamy pracowników – płacimy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

  Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i decyduje się na opłacanie minimalnych składek ZUS czy to preferencyjnych, czy też podstawowych ale minimalnych, to może zrezygnować z comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. Ta zasada ma zastosowanie również w przypadku opłacania składek za osobę współpracującą (nie mylić z pracownikiem!) również na podstawie minimalnego wymiaru. Oczywiście nie dotyczy to pierwszej deklaracji składanej przez danego przedsiębiorcę - tę obowiązkowo należy złożyć w ZUS. Natomiast jeżeli w kolejnych miesiącach składki nie ulegają zmianie to zakłady ubezpieczeń społecznych dopuszczają samo opłacanie składek bez konieczności składania deklaracji. Natomiast w przypadku jakichkolwiek zmian w wysokości opłacanych składek (np. spowodowanych zwolnieniem chorobowym) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć deklarację za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła. Termin złożenia deklaracji ZUS DRA i opłacenia składek za przedsiębiorcę upływa 10 dnia kolejnego miesiąca. Termin ten ulega wydłużeniu do 15 dnia miesiąca, gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy

  Kolejny krok to Urząd Skarbowy oczywiście tylko wtedy kiedy zgłaszamy się do VAT.

  Na początku działalności mamy wybór, czy rozliczać się z urzędem skarbowym z VAT. Jeśli prowadzący działalność decyduje się na rozliczanie tego podatku, po rejestracji firmy w CEIDG powinien jeszcze odwiedzić urząd skarbowy i złożyć wypełnioną deklarację VAT-R. Jeśli nie planujemy rozliczać się z tego podatku, nie musimy odwiedzać urzędu.

  Decydując się na rozliczanie VAT, możemy wybrać tryb rozliczania podatku: miesięczny lub kwartalny. W pierwszym przypadku okresem rozliczeniowym VAT będzie każdy miesiąc kalendarzowy- składamy deklaracje VAT-7, w drugim – każdy kwartał roku – deklaracja VAT-7K.

  Po tych formalnościach urzędowych pozostaje już tylko otwarcie rachunku firmowego i własna pieczęć firmowa.

  Rachunki bankowe

  Z prowadzeniem działalności gospodarczej związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu rozliczeń jest rachunek bankowy. Jednak nie wszyscy są pewni czy musi to być odrębny rachunek firmowy, czy może to być prywatne konto przedsiębiorcy. Nie ma  przepisu wprost regulującego ten obowiązek, ale rozwiązanie można odnaleźć w poszczególnych ustawach.

  Akty, w których można odnaleźć przepisy dotyczące rachunków bankowych to przede wszystkim ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacja Podatkowa czy ustawa o podatku od towarów i usług.

  Rachunek bankowy do płatności  powyżej 15 tys. euro
  W myśl ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22 ust. 1 ) odnajdujemy zapis, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy:
  - stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
  - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro

  Z przepisów tych nie wynika jednak obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku firmowego. Tak więc rozliczenie powyższych transakcji może odbywać się za pośrednictwem rachunku prywatnego.

  Ordynacja podatkowa
  Zgodnie z art. 61 ustawy ordynacja podatkowa zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi handlowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Nie ma przy tym znaczenia czy przelew dokonywany jest z konta firmowego czy z prywatnego. Ważne jest, aby środki dotarły na rachunek fiskusa w odpowiednim terminie. Ta forma rozliczeń dotyczy również wpłat kwot podatków pobranych przez płatników.

  Ustawa o VAT
  Również z ustawy o VAT wynika konieczność posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Z przepisu tego nie wynika jednak konieczność posiadania rachunku firmowego. Zwrot nadwyżki może nastąpić również na rachunek prywatny przedsiębiorcy.

  Płatności ZUS z rachunku
  Składki ZUS za dany miesiąc płatnik będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą powinien opłacać w formie bezgotówkowej w drodze obciążenie rachunku bankowego płatnika składek. Wynika to z zasad opłacania składek zawartych na stornie internetowej zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie ma tu również znaczenia, czy jest to rachunek prywatny, czy firmowy.

  Rachunek firmowy czy osobisty?
  Podsumowując, rachunek bankowy jest z pewnością niezbędny do prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie ma jednak w żadnej ustawie wymogu, że ma to być rachunek firmowy. Opłacalność rachunku firmowego jest znikoma ponieważ koszt prowadzenia takiego rachunku jest stosunkowo wysoki (jest znacznie droższy niż rachunek prywatny) a oprocentowanie środków na nim zdeponowanych bliskie zeru. W praktyce jednak posiadanie takiego rachunku ułatwia prowadzenie ewidencji przelewów. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z rachunku prywatnego dla celów firmowych, musi on oddzielić transakcje, które dotyczą działalności, a które są jego prywatnymi przelewami.

   

  Pieczęć firmowa

  Wśród przedsiębiorców panuje powszechne przekonanie, że prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązuje do posiadania pieczęci firmowej. Wiadomo, że jest ona przydatna przy wystawianiu dokumentów, podpisywaniu wniosków oraz deklaracji. Jednakże, posiadanie pieczątki nie jest regulowane przez prawo jest to jedynie wymóg stawiany przez urzędników. Zatem osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może sama dokonać wyboru, czy zainwestować w pieczątkę czy nie. Instytucje publiczne nie mogą wymagać od jakiegokolwiek obywatela więcej niż stanowi prawo.

  Niemniej jednak warto posiadać pieczęć firmową, gdyż jej posiadanie jest z pewnością przydatne w codziennym prowadzeniu firmy. Odbita pieczątka uwiarygadnia faktury i inne dokumenty, a także nie ma potrzeby ręcznego wpisywania wszystkich danych. Może również pełnić funkcję reklamową. Pomimo braku prawnego obowiązku posiadania pieczątki przez przedsiębiorców, warto w nią zainwestować, gdyż jest to bardzo wygodne, a koszt jej wyrobienia nie jest wysoki.


Dodano: 16.07.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24