Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Nowelizacja UOR

Nowelizacja Ustawy o Rachunkowości dotyczy m. in. wprowadzenia uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas grona podmiotów w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Nowelizacja dotyczy głównie możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych dla małych firm, w których skład wchodzą:

  • uproszczony bilans,

  • rachunek zysków i strat,

  • informacja dodatkowa ale z ograniczoną ilością danych.

Zwolnione natomiast zostały z obowiązku  sporządzania  zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Ponadto jednostki te zwolnione zostaną z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Zwolnienie to będzie możliwe pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przeniesiona i ujawnione przez małe jednostki w informacji dodatkowej.

Zmiana dotyczy także definicji małej firmy wg nowelizacji małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe tworzone przez nie), które spełniają dwa z trzech kryteriów:

  1. ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok, nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł);
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł);
  3. przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Zmianą zostały również objęte osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 1 mln 200 tys. euro.

Na nowelizacji UOR skorzystają również małe organizacje pozarządowe, które na mocy tej nowelizacji  mają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych – jednak dopiero od 1 stycznia 2016 roku.

 I jeszcze jedna ważna zmiana dotyczy Spółdzielni, bowiem zniesiony będzie obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.


Dodano: 21.08.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24