Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


E-zwolnienia

Już wkrótce wystawianie zwolnień odbywać się będzie za pośrednictwem systemu informatycznego – e-zwolnienia.

Tak zakłada ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i niektórych innych ustaw. Ustawa niesie pewne obowiązki zarówno dla płatnika, na którego został nałożony obowiązek tworzenia profilu informacyjnego, jak również na płatnika, który z tego obowiązku został zwolniony.

Niezdolność do pracy spowodowana chorobą jest kategorią formalną dotyczącą pracownika, ale także i pracodawcy.Zgodnie z ustawą ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedopełnienie obowiązku dostarczenia zwolnienia powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Z drugiej strony problematyczne jest wdrożenie kontroli wykorzystania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, zwłaszcza tych krótkotrwałych. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy trafia do ZUS już po jego wykorzystaniu i odzyskaniu przez pracownika zdolności do pracy. W tych okolicznościach kontrola, zwłaszcza polegająca na badaniu czy wizycie u niezdolnego do pracy jest już wykluczona.

 

Instytucja e-zwolnienia jest objęta zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066).

Według tej ustawy dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej - są zaświadczenia lekarskie albo wydruk zaświadczenia elektronicznego.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12) ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP. Zaświadczenie będzie zgodne z wzorem ustalonym przez ZUS. Wystawianie zwolnień zaś odbywać się będzie za pośrednictwem systemu informatycznego nieodpłatnie udostępnionego przez ZUS.

Elektroniczne zaświadczenie ma zawierać:

 • Identyfikator i datę wystawienia;
 • Dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, PESEL albo seria i numer paszportu i data urodzenia jeżeli nie nadano PESEL, adres pobytu w czasie trwania niezdolności do pracy;

 • Dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano PESEL;

 • Imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie oraz adres miejsca udzielania świadczeń;

 • Okres orzeczonej niezdolności do pracy w tym okres pobytu w szpitalu;

 • Informacje mające wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość (długość okresu zasiłkowego, wysokość zasiłku);

 • Wskazania lekarskie;

 • Okres zwolnienia lekarskiego;

 • Numer statystyczny choroby;

 • Oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia.

 

Wprowadzenie e-zwolnienia nałoży na pracodawcę nowe obowiązki. Niemniej procedura będzie miała swój początek w gabinecie lekarskim.

 

Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w nowym brzmieniu orzekanie o czasowej niezdolności do pracy wymaga bezpośredniego badania stanu zdrowia oraz odnotowania w dokumentacji medycznej.

Według art. 54 ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera po złożeniu w formie pisemnej lub elektronicznej w formie dokumentu uwierzytelnionego certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego e-PUAP oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych. Utrzymany zostanie zakaz powodujący, że ZUS nie może upoważnić do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa, lekarzy i lekarzy dentystów w okresie odbywania stażu podyplomowego.

 

Po wystawieniu zwolnienia lekarskiego następuje przekazanie przez wystawiającego właściwemu adresatowi. Adresatem tym, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w nowym brzmieniu, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (skrzynka podawcza ZUS), w  terminie 3 dni od daty jego wystawienia (art. 55a ust. 9 ustawy w nowym brzmieniu). Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu ZUS przekazane mu przez wystawiającego e-zwolnienie udostępni nieodpłatnie płatnikowi na profilu informacyjnym płatnika składek (czyli pracodawcy).

 

Zgodnie z art. 58 ustawy w nowym brzmieniu, ZUS udostępni płatnikowi składek zaświadczenia lekarskie nieodpłatnie na profilu informacyjnym płatnika składek. Zwolnienie nie będzie mogło jednak zawierać informacji o numerze statystycznym choroby. Udostępnienie będzie następowało nie później niż w dniu następującym po umieszczeniu e-zwolnienia w systemie przez wystawiającego.

 

Płatnik, celem obsługi e-zwolnień, będzie musiał mieć swój profil informacyjny.

Art. 58 ustawy w nowym brzmieniu, określa, że płatnik posługuje się profilem informacyjnym. Profil informacyjny będzie tworzony przez płatnika składek (pracodawcę) za pomocą systemu informatycznego udostępnionego nieodpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z obowiązku tworzenia profilu będą zwolnieni pracodawcy zatrudniający do 5 osób. Płatnicy tacy będą mogli lecz nie musieli tworzyć profilu informacyjnego. Jeżeli jednak płatnik był obowiązany utworzyć profil, a następnie zatrudnienie spadło poniżej 5 osób, taki płatnik będzie obowiązany profil informacyjny utrzymać.

 

Płatnik będzie obowiązany poinformować ubezpieczonych o fakcie nietworzenia i utworzenia profilu.

Ponieważ ubezpieczony (pacjent – pracownik) w razie potrzeby będzie obowiązany przekazać zwolnienie w postaci papierowej musi dysponować wiedzą o utworzeniu lub nieutworzeniu profilu przez swego płatnika (pracodawcę). Z mocy art. 58 ust. 5 i ust. 6 ustawy w nowym brzmieniu płatnik, będzie obowiązany pisemnie poinformować w pierwszym dniu obejmowania go ubezpieczeniem, że jest on obowiązany przekazywać zwolnienia lekarskie w formie wydruków. Taka powinność będzie spoczywała na płatnikach niezobowiązanych do tworzenia profilu, którzy nadto takiego profilu nie utworzyli. Ten sam płatnik w przypadku utworzenia profilu w trakcie ubezpieczenia będzie miał obowiązek pisemnie poinformować ubezpieczonego (pracownika) w terminie 7 dni od dnia utworzenia profilu o ustaniu obowiązku dostarczania wydruków zwolnień.

E-zwolnienia ułatwią szereg czynności:

 • Naliczanie świadczeń

 • Kontrolę wykorzystania zwolnień krótkotrwałych.

 • Ustalanie ciągłości zwolnień, itp.

   

Informatyzacja niesie jednak ze sobą także szereg obostrzeń wynikających chociażby z ustawy o ochronie danych osobowych. Nie można przetwarzać danych osobowych w systemach informatycznych bez stwarzania opisanych przepisami prawa gwarancji ochrony danych osobowych. Per saldo wydaje się jednak, że e-zwolnienie jest korzystnym rozwiązaniem także dla pracodawcy. Uniezależni bowiem jego działania w sferze ustalania świadczeń od możliwości dostarczenia zwolnienia przez samego ubezpieczonego.

 

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 lipca 2015 r. Ustawa w omawianym wyżej zakresie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.


Dodano: 04.09.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24