Aktualnoci O nas Oferta Cennik Kontakt


Prewspczynnik

 

Prewspóczynnik - zmiany w zakresie odliczenia VAT w wietle interpretacji indywidualnych

 

 

 

Podatnicy wykorzystuj nabywane towary i usugi nie tylko w prowadzonej dziaalnoci opodatkowanej  - takie sytuacje zdarzaj si czsto. Od 1 stycznia 2016 r. zasady odliczania VAT w takich przypadkach ulegy zmianie poprzez wprowadzenie tzw. prewspóczynnika. Pierwsze miesice stosowania przepisów w nowym brzmieniu pokazay, e na ich tle powstaje wiele wtpliwoci praktycznych. Znajduj one swe odbicie w interpretacjach indywidualnych. Zapraszam Pastwa do zapoznania si z ich przegldem.

 

Obliczenie proporcji midzy dziaalnoci gospodarcz, a dziaalnoci niemajc charakteru gospodarczego obiektywnie winno odzwierciedla cz wydatków faktycznie przypadajc odpowiednio na kady z tych rodzajów dziaalnoci.

 

Zgodnie z dodanym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - dalej u.p.t.u. - w przypadku nabycia towarów i usug wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów innych ni dziaalno gospodarcza, z wyjtkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 (czynnoci nieodpatne zrównane z czynnociami opodatkowanymi) - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usug w caoci do dziaalnoci gospodarczej podatnika nie jest moliwe, kwot podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, oblicza si zgodnie ze sposobem okrelenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usug do celów dziaalnoci gospodarczej, zwanym dalej "sposobem okrelenia proporcji". Sposób okrelenia proporcji powinien najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika dziaalnoci i dokonywanych przez niego naby.

 

Zatem art. 86 ust. 2a u.p.t.u. bdzie mie zastosowanie wycznie do sytuacji, w której nabywane s towary i usugi wykorzystywane s zarówno do celów wykonywanej przez podatnika dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów innych ni dziaalno gospodarcza (z wyjtkami wskazanymi w tym przepisie), w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w caoci do dziaalnoci gospodarczej nie jest moliwe.

 

W myl art. 86 ust. 2b u.p.t.u. sposób okrelenia proporcji winien:

 

zapewnia dokonanie obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wycznie w odniesieniu do czci kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadajcej na wykonywane w ramach dziaalnoci gospodarczej czynnoci opodatkowane,

 

obiektywnie odzwierciedla cz wydatków przypadajc odpowiednio na dziaalno gospodarcz oraz na cele inne ni dziaalno gospodarcza, z wyjtkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2  i art. 8 ust. 2 , oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5  - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w caoci do dziaalnoci gospodarczej nie jest moliwe.

 

Stosownie do art. 86 ust. 2c u.p.t.u. - przy wyborze sposobu okrelenia proporcji mona wykorzysta w szczególnoci nastpujce dane:

 

1)  rednioroczn liczb osób wykonujcych wycznie prace zwizane z dziaalnoci gospodarcz w ogólnej redniorocznej liczbie osób wykonujcych prace w ramach dziaalnoci gospodarczej i poza t dziaalnoci;

 

2)  rednioroczn liczb godzin roboczych przeznaczonych na prace zwizane z dziaalnoci gospodarcz w ogólnej redniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace zwizane z dziaalnoci gospodarcz i poza t dziaalnoci;

 

3)  roczny obrót z dziaalnoci gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z dziaalnoci gospodarczej powikszonym o otrzymane przychody z innej dziaalnoci, w tym warto dotacji, subwencji i innych dopat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika dziaalnoci innej ni gospodarcza;

 

4)  rednioroczn powierzchni wykorzystywan do dziaalnoci gospodarczej w ogólnej redniorocznej powierzchni wykorzystywanej do dziaalnoci gospodarczej i poza t dziaalnoci.

 

Zgodnie z kolei z art. 90c ust. 1 u.p.t.u. w przypadku nabytych towarów i usug, w odniesieniu do których kwot podatku naliczonego oblicza si zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakoczeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowizany dokona korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzgldniajc dane dla zakoczonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 u.p.t.u. stosuje si odpowiednio.

 

Zauwaenia wymaga, e pojawiaj si ju pierwsze interpretacje indywidualne, które mog okaza si bardzo pomocne przy stosowaniu nowych przepisów dotyczcych VAT - niniejszy komentarz stanowi omówienie przykadowych pism organów podatkowych, dotyczcych nowych zasad rozlicze.

 

Przykady interpretacji

 

 

  Muzeum - brak znaczenia dnia bezpatnego wstpu

 

Muzeum, bdce instytucj kultury oraz czynnym podatnikiem VAT, wiadczy jedynie czynnoci opodatkowane, odliczajc 100% podatku VAT naliczonego, wynikajcego z faktur dokumentujcych nabycie towarów i usug. Muzeum wiadczy przede wszystkim odpatne usugi wstpu, a take odpatne usugi wynajmu.

 

Wtpliwo wnioskodawcy wynikaa jednak z faktu, e wydawane s take bilety bezpatne, przysugujce odwiedzajcym w dzie bezpatny oraz bilety bezpatne dla dzieci do lat 7. Obowizki te zostay naoone na muzeum przepisami ustaw i rozporzdze.

 

Przy czym gwarantowanie nieodpatnego wstpu do muzeum (w dzie bezpatny i dla dzieci do lat 7) zwizane jest z prowadzeniem przedsibiorstwa, a wic s to czynnoci wykonywane w ramach dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u.

 

Skoro zatem muzeum nie wykonuje czynnoci niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz, a wszystkie zakupy su jedynie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, to nie bdzie mia zastosowania art. 86 ust. 2a u.p.t.u. Std muzeum, w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2016 r., nie jest zobowizane do stosowania wspóczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. w zwizku z wykorzystaniem nabywanych towarów i usug wycznie do dziaalnoci gospodarczej (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2016 r., ITPP1/4512-1041/15/KM).

 

  Misja publiczna w radiofonii i telewizji

 

W jednej z interpretacji indywidualnych analizowano przypadek spóki radiofonii publicznej (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 listopada 2015 r., IBPP3/4512-677/15/MN).

 

Spóka wiadczy nastpujce usugi:

 

opodatkowane VAT stawka 23%: odpatne wiadczenie usug reklamowych (w szczególnoci: reklama, sponsorowanie, lokowanie produktu, telesprzeda),

 

opodatkowane VAT, ale jednoczenie korzystajce ze zwolnienia, tj. usugi zwizane z realizacj zada radiofonii i telewizji wiadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,

 

odpatne wiadczenie usug niepodlegajce opodatkowaniu VAT na terytorium kraju, gdy miejsce wiadczenie tych usug znajduje si poza terytorium Polski (np. usugi wiadczone dla podmiotów zagranicznych).

 

Spóka realizuje jednak przede wszystkim zadania radiofonii poprzez dostarczanie usug medialnych, czyli poprzez rozpowszechnianie programu radiowego. Wskazane czynnoci wykonywane s w ramach misji publicznej, która jest naoona na mocy ustawy o radiofonii i telewizji. W tym zakresie spóka wykonujc czynnoci naoone na ni ustaw o radiofonii i telewizji realizujc misj nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, a tym samym nie dziaa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.t.u.

 

W stosunku do pewnej grupy nabytych towarów i usug podatnik nie jest jednak w stanie przyporzdkowa ich do poszczególnych rodzajów wykonywanych czynnoci. Organ podatkowy uzna, e skoro nabywane towary i usugi maj zwizek z wykonywan dziaalnoci gospodarcz zwolnion od VAT, podlegajc opodatkowaniu VAT ze stawk 23% oraz dziaalnoci gospodarcz polegajc na odpatnym wiadczeniu usug niepodlegajc opodatkowaniu VAT z tego wzgldu, i miejsce wiadczenia tych usug znajduje si poza terytorium kraju jak równie z innymi czynnociami ni dziaalno gospodarcza, tj. z czynnociami zwizanymi z realizacj misji publicznej - w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2016 r. znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 2a u.p.t.u. (dotyczcy obowizku ustalenia prewspóczynnika).

 

Tym samym organ nie zgodzi si ze stanowiskiem wnioskodawcy, e spóka dokonuje nabycia towarów i usug wykorzystywanych tylko do celów wykonywanej dziaalnoci gospodarczej. Wnioskodawca przekonywa bowiem, e nabywane towary i usugi suce co do zasady realizacji misji publicznej równoczenie mog by zwizane take z dziaalnoci opodatkowan (zatem w ocenie podatnika maj zwizek, co najmniej poredni, z ogóln dziaalnoci gospodarcz).

 

Tosamy pogld zosta wyraony m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 padziernika 2015 r., ILPP5/4512-1-187/15-2/KG.

 

  Tylko czynnoci opodatkowane i zwolnione brak prewspóczynnika

 

W sytuacji, gdy dany podatnik wykonuje jedynie czynnoci opodatkowane i zwolnione nie ma zastosowania zasada nakadajca obowizek zastosowania prewspóczynnika.

 

Przykadowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r., IPPP1/4512-1095/15-2/AW, organ odniós si do czynnoci wykonywanych przez instytucj gospodarki budetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, utworzon w celu realizacji zada publicznych z zakresu kultury fizycznej. Jej przedmiotem dziaalnoci jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie zwizki sportowe i inne podmioty dziaajce w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zada zwizanych z przygotowaniem kadry narodowej m.in. do udziau w igrzyskach olimpijskich, mistrzostw wiata lub mistrzostw Europy, w szczególnoci przez:

 

budow, przebudow, monta, remont i utrzymanie obiektów sportowych,

 

wiadczenie usug w zakresie szkolenia sportowego dla polskich zwizków sportowych i innych podmiotów dziaajcych w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych,

 

wspóorganizowanie zawodów sportowych,

 

oddawanie do korzystania obiektów sportowych.

 

W grupie usug opodatkowanych VAT znalazy si: wszelkie czynnoci zwizane z wykorzystaniem obiektów sportowych, inwestycje infrastrukturalne, które po oddaniu do uywania przeznaczone s wycznie do czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT.

 

Z kolei jako zwolnione z VAT wnioskodawca wskaza m.in.: sprzeda niektórych usug medycznych wiadczonych przez podmioty lecznicze takie jak: hydroterapia, masae lecznicze, EKG itp. (zwolnienie na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 u.p.t.u.).

 

Brak jednak byo czynnoci poza ustaw.

 

Organ wyjani, ze skoro podatnik nie wykonuje czynnoci niepodlegajcych VAT, za prowadzona dziaalno gospodarcza jest opodatkowana lub ewentualnie zwolniona od podatku, to przepis art. 86 ust. 2a ustawy nie bdzie mie zastosowania do rozlicze podatku VAT. Wydatki ponoszone przez podatnika nie wykraczaj bowiem poza dziaalno gospodarcz. Tym samym wnioskodawca nie bdzie zobowizany do stosowania prewspóczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u.

 

 Bank a prewspóczynnik

 

 

Bank otrzymuje rónego rodzaju wiadczenia, np.:

 

z tytuu zbycia wierzytelnoci przeterminowanych,

 

odsetki i inne opaty o charakterze sankcyjnym lub odszkodowawczym, wynikajce z przyjtych przez bank taryf opat i prowizji,

 

dywidendy z tytuu udziau w zyskach osób prawnych,

 

odszkodowania i kary umowne z tytuu niewaciwego wykonania lub niewykonania zobowiza przez kontrahentów i klientów,

 

przychody z tytuu utrzymywania rodków pieninych na rachunkach prowadzonych przez inne banki (np. odsetki od rezerwy obowizkowej w NBP).

 

Wtpliwoci banku budzi jednak fakt, e dua cz tych rodków nie stanowia ani czynnoci opodatkowanych VAT, ani nawet czynnoci zwolnionych z VAT. Mimo powyszego wszystkie wskazane wpywy mieszcz si w pojciu celów zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, którym ustawodawca posuy si w art. 86 ust. 2a u.p.t.u.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 padziernika 2015 r., IPPP1/4512-1048/15-2/Igo, zgodzi si ze stwierdzeniem, e podmiotami zobligowanymi do stosowania prewspóczynnika bd podmioty, których dziaalno, przynajmniej w czci, nie bdzie miaa adnego zwizku z dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 u.p.t.u. - w szczególnoci jednostki samorzdu terytorialnego, muzea, stowarzyszenia, uczelnie wysze, itp. Podsumowujc, art. 86 ust. 2a u.p.t.u. nie bdzie mia wpywu na sposób rozliczania podatku VAT naliczonego przez bank.

 

 Ustalenie prewspóczynnika w zwizku z wykorzystywaniem samochodów do celów prywatnych pracowników

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 padziernika 2015 r., IBPP2/4512-684/15/Icz, wskaza e w przypadku samochodów wykorzystywanych przez podatnika prowadzcego wycznie dziaalno gospodarcz zarówno do celów dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych pracowników zastosowanie znajduje art. 8 ust. 5 u.p.t.u., bowiem podatnik dokonuje odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 u.p.t.u.) - nie bdzie mia zastosowania art. 86 ust. 2a u.p.t.u. Uycie samochodów do celów prywatnych nie stanowi bowiem wykorzystania do celów innych, ni dziaalno gospodarcza w rozumieniu art. 86 ust. 2a u.p.t.u. Std podatnik nie bdzie zobowizany do stosowania prewspóczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. w zwizku z wykorzystaniem samochodów, w stosunku do których odliczy 50% podatku naliczonego na podstawie art. 86a ust. 1 u.p.t.u.

 

Sprawa dotyczya spóki wiadczcej usugi informatyczne, gównie na rzecz instytucji finansowych o lokalnym i globalnym zasigu. Spóka wykonuje jedynie czynnoci opodatkowane, z tym e cz czynnoci jest dokonywanych na terytorium kraju, w innych przypadkach miejsce wiadczenia usug znajduje si poza terytorium kraju. Przy okazji warto zauway w odniesieniu do tego ostatniego aspektu sprawy e wykonywanie usug, których opodatkowanie ma miejsce poza terytorium kraju (zazwyczaj na zasadzie wynikajcej z art. 28b u.p.t.u.) te nie oznacza, e nabywanie towarów i usug nie ma zwizku z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.

 

 Podmiot wiadczcy usugi faktoringowe

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2015 r., IPPP1/4512-1146/15-2/KR, ocenia kwesti obowizku rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj zawart w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. przez podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie wiadczenia usug faktoringowych.

 

Spóka akcyjna dokonuje rónego rodzaju czynnoci (czy z innego punktu widzenia - osiga dochody z rónych róde), w tym gównie:

 

usug opodatkowanych VAT - usugi faktoringowe, wiadczenie usug windykacji i monitoringu wierzytelnoci, dostawa towarów uywanych, nieodpatne przekazanie towarów/nieodpatne wiadczenie usug podlegajce opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2  i art. 8 ust. 2  u.p.t.u.,

 

zwolnionych z VAT udzielanie poyczek pieninych; porednictwo przy wiadczeniu usug ubezpieczeniowych/udzielania poyczek pieninych/kredytów,

 

czynnoci, do których nie maj zastosowania przepisy u.p.t.u. - odszkodowania; kary umowne; kwoty uzyskiwane z tytuu sprzeday wierzytelnoci przysugujcych spóce; tzw. premie brokerskie; odsetki od rodków pieninych zgromadzonych przez spók na rachunkach bankowych; przychody zwizane z posiadanymi przez spók papierami wartociowymi/udziaami w spókach (dywidendy).

 

Organ podatkowy uzna, e wnioskodawca nie bdzie obowizany do odliczania VAT naliczonego z zastosowaniem prewspóczynnika. Podstawow przesank warunkujc stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a jest bowiem wykonywanie przez podatnika czynnoci innych ni dziaalno gospodarcza (z wyjtkiem wykorzystania na cele osobiste, do których moe mie zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 u.p.t.u.). Wszystkie opisane przez spók przychody zwizane s jednak z prowadzon przez ni dziaalnoci gospodarcz. Innymi sowy - skoro czynnoci skutkujce otrzymaniem okrelonego rodzaju wiadcze opisane powyej zwizane s z dziaalnoci gospodarcz, to mieszcz si one w pojciu celów zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, w rozumieniu art. 86 ust. 2a ustawy.

 

  Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych a prewspóczynnik

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2015 r., IPPP1/4512-1028/15-2/EK, wyjani e jeli podatnik w ramach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej jest obowizany do utworzenia Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, to art. 86 ust. 2a u.p.t.u. nie bdzie mie wpywu na sposób rozliczania podatku naliczonego VAT. Obowizek tworzenia Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych nakadaj przepisy ustawy. Tworzenie i administrowanie Funduszem jest zatem wypenieniem obowizków, jakie ustawa nakada na pracodawc wykonujcego dziaalno gospodarcz, co ma cisy zwizek z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu przepisów u.p.t.u.

 

Równie otrzymywanie odsetek od nieterminowych patnoci, kar umownych, odszkodowa i dywidend nie prowadzi do koniecznoci stosowania prewspóczynnika.

 

 

 

 

 

  Wpyw dotacji na pre-proporcj

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2016 r., IBPP3/4512-966/15/MN, potwierdzi prawidowo stanowiska wnioskodawcy, e fakt otrzymywania dotacji przez podatnika nie bdzie rodzi obowizku zmiany zasad odliczania podatku naliczonego.

 

Spóka zajmuje si produkcj papierów do zastosowa domowych i przemysowych, specjalizuje si w wielowarstwowych papierach toaletowych, rcznikach i czyciwach papierowych, jak równie produktach z domieszk rónego rodzaju wóknin. Otrzymuje przy tym róne dotacje, przeznaczane na wspieranie i rozwój swojej dziaalnoci, m.in. na zakup rodków trwaych. Spóka moe otrzymywa zatem dotacje np. na inwestycj w linie produkcyjne, na wsparcie eksportu, na rozwój, innowacyjnoci.

 

Dotacje nie stanowi dopaty do ceny sprzedawanych towarów i nie maj bezporedniego wpywu na cen. Podatnik nie wlicza kwot dotacji do podstawy opodatkowania. Dotacje su prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, nadto spóka nie wykonuje dziaalnoci innej, ni dziaalno gospodarcza.

 

Organ potwierdzi, e skoro wszystkie czynnoci wykonywane przez spók s wykonywane w ramach dziaalnoci gospodarczej (równie otrzymanie okrelonego rodzaju wiadcze zwizane jest z prowadzon dziaalnoci gospodarcz), std art. 86 ust. 2a u.p.t.u. nie bdzie mie wpywu na sposób rozliczania podatku naliczonego VAT. Spóka nie bdzie tym samym zobowizana do stosowania prewspóczynnika.

 

  Inne przykady czynnoci i zdarze nie majcych wpywu na konieczno zmian zasad odliczania VAT

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 grudnia 2015 r., ILPP2/4512-1-731/15-3/SJ, wskaza m.in. e:

 

uzyskiwanie przez podatnika VAT rodków finansowych z tytuu dziaalnoci wacicielskiej (przykadowo w formie dywidendy), nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug, a jednoczenie zakres tych czynnoci zwizany jest porednio z dziaalnoci gospodarcz, poniewa dziaalno wacicielska stanowi przejaw dziaalnoci gospodarczej wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ust. 2  u.p.t.u., mimo e nie generuje opodatkowania VAT std w konsekwencji, w przypadku nabycia towarów i usug wykorzystywanych zarówno do celów dziaalnoci opodatkowanej, jak i do dziaalnoci o charakterze wacicielskim podatnik nie bdzie obowizany do odliczenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2  u.p.t.u. zgodnie ze sposobem okrelenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a  u.p.t.u.,

 

lokowanie czci rodków na lokatach bankowych (jakkolwiek równie nieopodatkowane VAT) ma zwizek z dziaalnoci gospodarcz podatnika, bowiem wpisuje si w racjonalne gospodarowanie nadwykami pieninymi dokonywane w ramach dziaalnoci w rozumieniu art. 15 ust. 2  u.p.t.u., w nastpstwie czego art. 86 ust. 2a  u.p.t.u. równie nie bdzie znajdowa zastosowania,

 

take wykonywane czynnoci, zwizane z uczestnictwem w systemie cash poolingu, nie stanowi odpatnych usug, ale ich wykonywanie stanowi take przejaw dziaalnoci gospodarczej na gruncie VAT; cash pooling nie prowadzi jednak do obowizku odliczania z wykorzystaniem prewspóczynnika,

 

analogicznie - transakcje zabezpieczajce ryzyko walutowe s bezporednio zwizane z dziaalnoci gospodarcz i nie maj znaczenia dla koniecznoci wdroenia dziaa opisanych w art. 86 ust. 2a-2h  u.p.t.u.

 


Dodano: 10.03.2016


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiakowska
ul. Czereniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczestwa danych z iBard24