Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do 31 maja

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do utworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a ci, którzy zatrudniają mniej pracowników mogą uczynić to dobrowolnie. Z tworzenia funduszu można zrezygnować, konieczne jest jednak zawarcie w tym celu stosownego zapisu w układzie zbiorowym lub, jeżeli w zakładzie nie działają organizacje związkowe, w regulaminie wynagradzania.

Jeżeli pracodawca tworzy ZFŚS, to jest zobowiązany do corocznego ustalenia wysokości odpisu naliczanego w stosunku do planowanej przeciętnej liczby osób zatrudnionych, który przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Należy jednak pamiętać, iż do 31 maja ma on obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na 2016 r.

Ustalenie odpowiedniej wysokości odpisu na ZFŚS nie jest łatwe, gdyż problem może stanowić ustalenie właściwej liczby osób zatrudnionych na dzień pierwszego stycznia 2016 r. Należy pamiętać, iż osoba zatrudniona i uprawniona do korzystania z ZFŚS to nie to samo - są to dwie różne kwestie, których nie należy mylić.

Sposób wyliczenia przeciętnej liczby osób zatrudnionych

Podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Aby ustalić przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych w roku kalendarzowym należy dodać przeciętne planowane liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i następnie otrzymaną sumę podzielić przez 12. Zasadę tę stosuje się również, gdy pracodawca działał przez okres krótszy niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na ZFŚS na niepełny rok kalendarzowy.

Przepisy nie regulują szczegółowych zasad dokonywania obliczeń przeciętnej liczby osób zatrudnionych. W praktyce, w zależności od stopnia wahań stanu zatrudnienia w firmie, stosuje się jedną z następujących metod:

średniej arytmetycznej - polegającej na zsumowaniu liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w każdym dniu miesiąca (łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy - przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z poprzedniego dnia), a następnie podzieleniu wyniku przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca (metoda stosowana w przypadku dużych wahań stanu zatrudnienia),

metodę uproszczoną - polegającą na zsumowaniu liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca, a następnie podzieleniu wyniku przez 2 (metoda stosowana w przypadku niewielkich wahań stanu zatrudnienia),

średniej chronologicznej - polegającej na zsumowaniu połowy liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w połowie miesiąca (15 dnia miesiąca), a następnie podzieleniu wyniku przez 2 (metoda stosowana w przypadku niewielkich wahań stanu zatrudnienia).


Dodano: 15.05.2016


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24