Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Jednolity Plik Kontrolny

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.. Głównym założeniem przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zwiększenie skuteczności przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Jednolity Plik Kontrolny jest formatem, w jakim przedsiębiorcy będą obowiązani przekazywać dane w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Wprowadzenie przepisów nakazujących przekazywanie takich danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma umożliwić organom podatkowym łatwiejsze kontrolowanie ksiąg podatkowych prowadzonych w formie elektronicznej, a w konsekwencji skrócenie czasu wykonywania kontroli.

 

Jaki jest cel wprowadzenia JPK?

 Cele wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

1) zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników,

2) zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej,

3) usprawnienie kontroli podatkowej,

4) poprawa wyników kontroli podatkowej.

Sposoby realizacji tych celów:

1) wyeliminowanie papierowych wydruków,

2) dostęp do danych w łatwym do analizy formacie,

3) automatyzacja procesów kontrolnych,

4) objęcie weryfikacją nowych obszarów (np. gospodarki magazynowej).

Jakie obowiązki wiążą się z przekazywaniem danych w formacie JPK?

Obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego wynikać będzie z dodawanych z dniem 1 lipca 2016 r. art. 82 § 1b oraz art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja, który mówi  że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Z kolei art. 193a § 2 o.p. stanowić będzie, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., stanowić będą tzw. Jednolity Plik Kontrolny.

Wynikający z art. 193a o.p. obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego istnieć będzie na żądanie organów podatkowych.

Inaczej stanowi art. 82 § 1b o.p. bo zgodnie z tym art. obowiązkiem przekazywania w formacie JPK będą objęte dane wynikające z ewidencji VAT. Jak bowiem wynika z dodawanego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do  spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji w zakresie rejestrów VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Podkreślić należy, że w obu przypadkach  obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego obciążać będzie wyłącznie podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe (tj. księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci  przy użyciu programów komputerowych. Podatników, płatników oraz inkasentów, którzy księgi podatkowe prowadzą bez użycia programów komputerowych obowiązek ten nie będzie dotyczyć.

 

Ważne!

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK obciążać będzie wyłącznie podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe.

 

Jakie będą skutki dla podmiotów obowiązanych do dostarczania danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego

Z punktu widzenia podatników, płatników oraz inkasentów obowiązanych do dostarczania danych w postaci JPK wejście w życie omawianych przepisów oznacza przede wszystkim konieczność dostosowania stosowanych systemów informatycznych do generowania jednolitych plików kontrolnych. W przypadku dużych przedsiębiorców  ze względu na skalę  operacji – może to być dość czasochłonne, jak również wiązać się ze stosunkowo dużymi kosztami.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego z oczywistych względów zwiększy skuteczność przeprowadzanych kontroli podatkowych. Będzie tak, między innymi, dlatego, że umożliwi organom podatkowym o wiele szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowych. Z drugiej strony wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego znacznie przyspieszy kontrole, a w niektórych przypadkach nawet wyłączy konieczność ich przeprowadzania. Przepisy art. 193a o.p. stosowane będą bowiem odpowiednio do czynności sprawdzających (zob. art. 280 o.p.), a więc danych przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego organy podatkowe będą mogły żądać bez wszczynania kontroli podatkowej.

Terminy powstania obowiązku przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. (zob. art. 31 pkt 2 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.o.p.).

Od tego dnia obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (zarówno obowiązek przekazywania danych na żądanie, jak i comiesięczny obowiązek przekazywania danych wynikających z ewidencji VAT) mieć jednak będą tylko:

1)  podatnicy, płatnicy oraz inkasenci będący dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g., oraz

2)  podatnicy, płatnicy oraz inkasenci niebędący przedsiębiorcami.

Na pozostałych podmiotach, tj. na podatnikach, płatnikach oraz inkasentach będących mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami oraz średnimi przedsiębiorcami, obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych istnieć będzie dopiero od 1 lipca 2018 r. (zob. art. 29 u.z.o.p.).

 Natomiast comiesięczny obowiązek przekazywania danych wynikających z ewidencji VAT ciążyć będzie na:

1) małych i średnich przedsiębiorcach – od 1 stycznia 2017 r.,

2) mikroprzedsiębiorcach – od 1 stycznia 2018 r.

Warto tu przypomnieć definicje poszczególnych przedsiębiorców:

 • mikroprzedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2.000.000 euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2.000.000 euro.

  Obowiązek przekazywania danych na żądanie – 1 lipca 2018 r., zaś obowiązek comiesiecznego przekazywania danych o VAT – 1 stycznia 2018r.

 • mali przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

  2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10.000.000 euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10.000.000 euro.

  Obowiązek przekazywania danych na żądanie – 1 lipca 2018 r., zaś obowiązek comiesiecznego przekazywania danych o VAT – 1 stycznia 2017r.

 • średni przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50.000.000 euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43.000.000 euro.

  Obowiązek przekazywania danych na żądanie – 1 lipca 2018 r., zaś obowiązek comiesiecznego przekazywania danych o VAT – 1 stycznia 2017r.

 • duzi przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy nie są zaliczani do mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców ani średnich przedsiębiorców

   

  Obowiązek przekazywania danych na żądanie – 1 lipca 2016 r., zaś obowiązek comiesiecznego przekazywania danych o VAT – 1 lipca 2016r.

 • podatnicy niebędący przedsiębiorcami

        Obowiązek przekazywania danych na żądanie – 1 lipca 2016 r., zaś

       obowiązek comiesiecznego przekazywania danych o VAT – 1 lipca 2016r

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Z dodawanego z dniem 1 lipca 2016 r. art. 193a § 2 o.p. wynikać będzie, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, ma być dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Strona ta (http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny) już działa. Znajdują się na niej siedem struktur logicznych, tj. struktury logiczne:

1)  ksiąg rachunkowych,

2)  wyciągu bankowego,

3)  magazynu,

4)  ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,

5)  faktur VAT,

6)  podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

7)  ewidencji przychodów.

Zwrócić należy uwagę, że jak na razie nie zostały opublikowane struktury logiczne dla raportów kas rejestrujących i paragonów. Mają one zostać opublikowane po zaktualizowaniu rozporządzeń dotyczących warunków technicznych dla kas fiskalnych. Również w przyszłości mają być wprowadzane dalsze struktury ksiąg i dowodów, np. dotyczące rozliczania podatku akcyzowego.

Sposób przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Na podstawie art. 193a § 3 o.p. minister właściwy do spraw finansów publicznych (czyli Minister Finansów) określi, w drodze rozporządzenia (uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem):

1)  sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, oraz

2)  wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane.

Z opublikowanego w dniu 14 marca 2016 r. projektu tego rozporządzenia wynika, że podatnicy dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego będą mogli przesyłać na dwa sposoby, tj. za pomocą:

1) środków komunikacji elektronicznej, oraz

2) na informatycznych nośnikach danych (np. na płytach DVD czy pendrive’ach).

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej księgi (tj. księgi podatkowe, części tych ksiąg oraz dowody księgowe w postaci elektronicznej) przy wykorzystaniu oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (zob. § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia). Księgi przesyłane w ten sposób będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zob. § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia) w sposób wskazany w załączniku do projektu rozporządzenia (zob. § 2 ust. 3 projektu rozporządzenia).

Sankcje za naruszanie obowiązku przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Na podmioty odmawiające przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie mogła być nałożona kara porządkowa, której maksymalna wysokość w 2016 r. wynosi 2800 zł (zob. art. 262 ust. 1 pkt 2a o.p. w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na podmioty takie będzie mogła zostać również nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na udaremnianiu lub utrudnianiu wykonania czynności przedstawicielom organów podatkowych, a w szczególności za nie okazanie ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (na podstawie art. 83 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy). Maksymalna wysokość takiej kary grzywny w 2016 r. to – w przypadku przestępstwa skarbowego - 17.758.080 zł.

 

 

 

*opracowano na podstawie artykułu Krywan Tomasz, Jednolity Plik Kontrolny

 


Dodano: 22.06.2016


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24