Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Nowa kwota wolna od podatku

Nowa kwota wolna od podatku - zmiany od dnia 1 stycznia 2017 r.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało konieczność zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Przede wszystkim zmianie uległa skala podatkowa.

1.Opinia TK

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., ustalający stawki podatku dochodowego, jest niezgodny z Konstytucją RP. Powodem tej niezgodności jest brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji. Równocześnie Trybunał orzekł, że przepis art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. w tym zakresie traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r. (patrz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2015 r., K 21/14).

Skala podatkowa do 31 grudnia 2016 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

 

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Skala podatkowa w tym kształcie określa więc sposób obliczania należnego podatku dochodowego oraz kwotę wolną od podatku. Kwotę wolną określono wskazując konkretną wielkość odliczaną od podatku należnego. Obecnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł, w związku z czym dochód niepodlegający opodatkowaniu wynosi obecnie – po zaokrągleniu – 3091 zł. Co istotne, u.p.d.o.f. nie przewiduje obecnie trybu waloryzacji kwoty wolnej od podatku.

Zdaniem Trybunału kwota zmniejszająca podatek w tej wysokości powoduje, że podatek muszą płacić nawet te osoby, których dochody są zbyt niskie. Sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi jest takie ustalenie skali podatkowej, które pogłębia ubóstwo części podatników i prowadzi do dalszego uzależniania osób o niewysokich dochodach od pomocy społecznej. Dlatego trzeba stworzyć gwarancję, że kwota zmniejszenia podatku zachowa swoją realną wartość, a przede wszystkim, że nie spadnie poniżej minimum egzystencji.

2.Skala podatkowa po zmianie

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Skala w tym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej nowelizacja.

Jak wynika z dodanych do art. 27 ust. 1a–1d u.p.d.o.f., kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w skali podatkowej, odliczana w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego wynosi:

·

1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;

·

1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;

·

556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

·

556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Przykład 1

Zakładając, że roczny dochód wyniesie 6600 zł, podatek wyniesie 0 zł według wyliczenia:

·

1188 zł – 631,98 zł x (6600 zł – 6600 zł)/4400 zł = 1188 zł – 0,143 zł = 1187,86 zł – kwota wolna od podatku

·

6600 zł x 18% – 1187,86 zł = 1188 zł – 1187,86 zł = 0,14 zł (po zaokrągleniu 0 zł).

Kwotę podstawy opodatkowania, podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Stosując tę zasadę zaokrąglania, podatek wyniesie 0 zł także w przypadku dochodu w wysokości 6601 zł:

·

1188 zł – 631,98 x (6601 zł – 6600 zł) / 4400 zł = 1188 zł – 0,143 zł = 1187,86 zł zł – kwota wolna od podatku

·

6601 zł x 18% – 1187,86 zł = 1188,18 zł – 1.187,86 zł = 0,32 zł (po zaokrągleniu 0 zł).

Przykład 2

Zakładając, że roczny dochód wyniesie 6602 zł, podatek wyniesie 1 zł, według wyliczenia:

·

1188 zł – 631,98 zł x (6602 zł – 6600 zł)/4400 zł = 1188 zł – 0,287 zł = 1187,71 zł – kwota wolna od podatku

·

6602 zł x 18% – 1187,71 zł = 1188,36 zł – 1187,71 zł = 0,65 zł (po zaokrągleniu 1 zł).

Przykład 3

Zakładając, że roczny dochód wyniesie 120.000 zł, czyli w wysokości wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł, podatek wyniesie według wyliczenia:

·

556,02 zł – 556,02 zł x (120.000 zł – 85.528 zł)/41.472 zł = 556,02 zł – 462,17 zł = 93,85 zł

·

15.395,04 zł + 32% (120.000 zł – 85.528 zł) = 15.395,04 zł + 32% (34.472 zł) = 15.395,04 zł + 11.031,04 zł = 26.426,08 zł – 93,85 zł = 26.332,23 zł (po zaokrągleniu 26.332 zł).

Przykład 4

Zakładając, że roczny dochód wyniesie 130.000 zł, czyli więcej niż 127.000 zł, kwota wolna od podatku wyniesie 0 zł, w związku z czym podatek wyniesie według wyliczenia:

·

556,02 zł– 556,02 zł x (130.000 zł – 85.528 zł)/41.472 zł = 556,02 zł – 596,24 zł = 0 zł – kwota wolna od podatku

·

15.395,04 zł + 32% (130.000 zł – 85.528 zł) = 15.395,04 zł + 32% (44.472 zł) = 15.395,04 zł + 14.231,04 zł = 29.626,08 zł – 0 zł = 29.626,08 zł (po zaokrągleniu 29.626 zł).

Ponadto, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

·

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł) – kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie;

·

w przypadku podatników, których dochody przekroczą 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł).

Uwaga!

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznie weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Przepisy przejściowe

Przepisy u.p.d.o.f. w brzmieniu nadanym nowelizacją mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Natomiast w 2016 r. obowiązuje skala podatkowa w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. Przepis ten ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Źródło: Vademecum Księgowego


Dodano: 08.01.2017


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24