Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Odwrotne obciążenie w 2017 roku - usługi budowlane

W 2017 roku zmiany na gruncie VAT, dotknęły usług budowlanych w zakresie

odwrotnego obciążenia.

Zatem warto zapoznać się w jakich sytuacjach są objęte odwrotnym obciążeniem

.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych - warunki

Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT:

  • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,

  • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art.113 ust. 1 i 9,

  • mający status podwykonawcy,

  • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

 

Co Ważne!

Zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 to procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

.

Zakres usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

 

Do tej pory objęte procedurą odwrotnego obciążenia były tylko i wyłącznie usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W związku z poszerzeniem katalogu usług objętych procedurą

odwrotnego obciążenia ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowego załącznika nr 14 do ustawy, który zawiera pełen wykaz usług (w tym

usług budowlanych) objętych mechanizmem revers charge (odwrotne obciążenie) w obrocie krajowym.

.

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem podlegają odpowiedniemu wykazaniu w deklaracjach VAT składanych zarówno przez sprzedawcę jak i przez nabywcę.

 

Rozliczenie przez sprzedawcę usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

 

Usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia sprzedawca musi wykazać zarówno w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K) oraz w informacji podsumowującej VAT-27, którą od stycznia 2017 roku należy składać za okresy miesięczne, jedynie w formie elektronicznej. Obowiązek ten będzie dotyczył również zwykłych deklaracji okresowych składanych przez podatników zobowiązanych do elektronicznego składania informacji podsumowujących.

W przypadku okresowej deklaracji VAT sprzedawca jest zobowiązany do wykazania transakcji w części C w pozycji “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)”. Dodatkowo transakcje te powinny zostać wykazane w krajowej informacji podsumowującej VAT-27 w części D “Informacja o świadczonych usługach do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy”.

 

Rozliczenie przez nabywcę zakupionych usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

 

Nabywca usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem jest zobligowany jedynie do ich wykazania w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K). Co ważne nabywca nie składa krajowej informacji podsumowującej.

W przypadku okresowej deklaracji VAT nabywca usługi z odwrotnym obciążeniem jest zobligowany do naliczenia podatku VAT wg stawki dla tego typu usług i wykazania transakcji w części C w pozycji “Dostawa towarów oraz

świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)”.W sytuacji gdy wydatek ma związek z działalnością opodatkowaną podatnik ma prawo do odliczenia VAT

i wykazania go w części D.2. albo w pozycji “Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” albo w pozycji “Nabycie towarów i usług pozostałych”.

 

 

Przyczyny wprowadzenia procedury odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych

 

Jak wynika z objaśnień do znowelizowanych przepisów ustawy o VAT powodem dla którego objęto usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku dotyczące m.in. oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu pustych faktur, które nie odzwierciedlają

rzeczywistych transakcji).

 

Źródło: Poradnik przedsiębiorcy

ZAŁĄCZNIK 14. WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY.

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na symbol

PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 


Dodano: 03.03.2017


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24