Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Jak prawidłowo rozliczyć leasing?

 

Rodzaje leasingów. Różnice między nimi.  Umowy leasingu. Rozliczenia poszczególne transakcje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Umowa leasingu

Definicję umowy leasingu. Zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwan± w kodeksie cywilnym, a także każd± inn± umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansuj±cym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach okre¶lonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystaj±cym", podlegaj±ce amortyzacji ¶rodki trwałe lub warto¶ci niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Kolejnym ważnym terminem jest normatywny okres amortyzacji. Ustawodawca okre¶lił, że jest to okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikaj±ce z zastosowania stawek amortyzacyjnych okre¶lonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównuj± się z warto¶ci± pocz±tkow± ¶rodków trwałych. Czyli chodzi tutaj o podstawowe stawki amortyzacji poszczególnych ¶rodków trwałych.

Leasing operacyjny

Szczegółowe uregulowania co do rozliczania sposoby finansowania zakupu jakim jest leasing operacyjny zostały zamieszone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby umowa mogła być dla celów podatkowych traktowana jako umowa leasingu operacyjnego muszę być spełnione następuj±ce warunki :

 • korzystaj±cy (leasingobiorca) nie jest wła¶cicielem przedmiotu leasingu, tylko go użytkuje,
 • amortyzacja jest po stronie finansuj±cego (leasingodawcy),
 • po zakończeniu umowy jest możliwo¶ć wykupu,
 • je¶li stronami umowy s± dwie osoby prowadz±ce działalno¶ć gospodarcz±, to umowa musi być zawarta na czas oznaczony, stanowi±cy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
 • suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o podatek VAT, ma odpowiadać co najmniej warto¶ci pocz±tkowej ¶rodka trwałego, a w przypadku zawarcia przez finansuj±cego następnej umowy leasingu ¶rodka trwałego, będ±cych uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego warto¶ci rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu

 

Leasing finansowy

Innym sposobem finansowania jest leasing finansowy. Polega on na tym, że :

 • umowa zawarta na czas oznaczony,
 • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej warto¶ci pocz±tkowej ¶rodka trwałego,
 • umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj±cy.

Warto pamiętać, że przy leasingu finansowym:

 • amortyzacja jest po stronie korzystaj±cego,
 • odsetki stanowi± koszt w dacie ich poniesienia,
 • obowi±zuje limit amortyzacji samochodów do równowarto¶ci 20.000 EUR,
 • nie ma wykupu, po zakończeniu umowy, ¦T przechodzi na własno¶ć korzystaj±cego.

Różnice między rodzajami leasingu

Wykazanie różnic między leasingiem operacyjnym i finansowym pozwoli podatnikowi na wła¶ciwe zakwalifikowanie umowy pod względem podatkowym, a co za tym idzie prawidłowe rozliczenie w PIT.

Weźmy zatem pod uwagę kilka kryteriów i na ich podstawie zestawmy ze sob± te dwa leasingi.

 

Rozliczenie w PIT

 • Je¶li chodzi teraz o rozliczenia leasingu finansowego, to przedmiot finansowania nie jest własno¶ci± podatnika, ale wprowadza go on do ewidencji ¶rodków trwałych i amortyzuje. Odsetki jakie podatnik opłaca w zwi±zku z zawart± umow±, stanowi± jego koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Warto także pamiętać o tym, że wydatki zwi±zane z przedmiotem leasingowanym, które oczywi¶cie maj± zwi±zek z prowadzon± działalno¶ci± także s± kosztem podatnika.

 • Przy leasingu finansowym należy pamiętać o jednym ograniczeniu dotycz±cym samochodów osobowych. Otóż art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że nie stanowi± kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego, w czę¶ci ustalonej od warto¶ci samochodu przewyższaj±cej równowarto¶ć 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu ¶redniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

 • Je¶li zatem planujemy zakup samochodu o warto¶ci wyższej niż 20.000 EUR przeliczone na PLN, to wówczas korzystniejszym rozwi±zaniem jest leasing operacyjnym, bo przy nim nie ma żadnych ograniczeń.

 • Przechodz±c teraz do leasingu operacyjnego pierwsz± kwesti±, na któr± należy zwrócić uwagę jest czynsz inicjalny. Jest to pierwsza rata leasingowa, która jest znacznie wyższa niż pozostałe raty. Podatnik rozlicza j± jednorazowo w kosztach. W kolejnych okresach przedsiębiorca otrzymuje faktury za kolejne raty leasingowe, które księguje w kosztach. Ponadto tak, jak wyżej wydatki zwi±zane z przedmiotem leasingowanym, które oczywi¶cie maj± zwi±zek z prowadzon± działalno¶ci± s± kosztem podatnika.

 • Na podstawie Autorki: Aneta Socha, InFakt


Dodano: 20.07.2017


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24