Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Ulgi dla nowych firm

Od marca nowe firmy nie zapłac± składek ZUS przez pół roku prowadzenia działalno¶ci. Najmniejsze firmy nie zapłac± za¶ składek w ogóle.

31 marca 2018 roku wchodz± nowe przepisy polegaj±ce na zwolnieniu nowych firm ze składek ZUS. Od 1 kwietnia 2018r.Każda nowo zarejestrowana firma będzie bowiem zwolniona z opłacania składek przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalno¶ci. Zwolnieniem objęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne, a więc składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa.

Ta sama ustawa wprowadza również pojęcie tzw. działalno¶ci nierejestrowanej. Osoby, które osi±gaj± miesięczne przychody niższe od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie będ± musiały w ogóle rejestrować działalno¶ci, a co za tym idzie, nie będ± miały obowi±zku opłacania jakichkolwiek składek ZUS (w tym również składki zdrowotnej). To rozwi±zanie wejdzie w życie wcze¶niej, bo już 1 marca 2018 roku.

W praktyce więc, już od marca każda osoba rozpoczynaj±ca działalno¶ć gospodarcz± może skorzystać jednocze¶nie z kilku nowych rozwi±zań umożliwiaj±cych znaczne obniżenie obci±żeń płaconych obecnie na rzecz ZUS. Przedsiębiorca rozpoczynaj±cy działalno¶ć, który w pierwszych miesi±cach aktywno¶ci nie osi±ga przychodów, nie będzie bowiem musiał dokonywać żadnych czynno¶ci zgłoszeniowych, a co za tym idzie - nie zapłaci żadnych składek do ZUS.

Rejestracja nie będzie również wymagana po osi±gnięciu pierwszych przychodów tak długo, jak przychody te nie przekrocz± pułapu 1050 zł w skali miesi±ca. Je¶li jednak w którym¶ z miesięcy przychód taki zostanie osi±gnięty, działalno¶ć będzie podlegała zgłoszeniu w ci±gu 7 dni od momentu przekroczenia wspomnianego limitu przychodów.

W momencie obowi±zku zgłoszenia do ZUS przedsiębiorca będzie mógł dodatkowo skorzystać z półrocznego zwolnienia z ZUS, co oznacza, że jeszcze przez kolejne 6 miesięcy nie będzie miał obowi±zku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym przypadku zapłaci jedynie składkę zdrowotn± w wysoko¶ci 319,94 zł.

Po wykorzystaniu półrocznego zwolnienia, będzie można bowiem dodatkowo skorzystać jeszcze z 2-letniej ulgi w ZUS. Przez kolejne 24 miesi±ce przedsiębiorca będzie miał zatem prawo do opłacania składek w obniżonej wysoko¶ci. Te preferencyjne składki wynosz± obecnie 520,10 zł.

Dopiero po upływie tego okresu, przedsiębiorca zapłaci składki w normalnej wysoko¶ci, tj. w kwocie 1232,16 zł. 


Dodano: 02.02.2018


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24